MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Basamid 97 GR

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • dazomet
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy tiodazyn
Zakres temperatur:
min: 8°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granulatu, przeznaczony do kompleksowego odkażania gleby w gruncie, do zwalczania sprawców chorób roślin żyjących w glebie oraz nasion chwastów.
Pod wpływem wilgoci środek rozkłada się, wydzielając produkty gazowe np. metylotiocyjanian.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dazomet /3,5-dimetylo-perhydro-1,3,5-tiadiazyno-2-tion/ (związek z grupy tiodazyn) - 97%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 4/2008 z dnia 21.01.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Papryka 
  • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
w gruncie
truskawka – gleba bez roślin przed założeniem plantacji, plantacje mateczne,
-choroby powodowane prze grzyba Fusarium spp., Phytophtora cactorum i Verticilium dahliaae.
Zalecana dawka: 500 kg/ha.
Stosować jesienią koniec września – październik na silnie wilgotną glebę (około 75% pojemności wodnej).
Rozsypać granulat równomiernie siewnikiem lub aplikatorem do granulatów. Następnie po około 0,5 godziny wymieszać z glebą używając glebogryzarki lub łopaty rotacyjnej na głębokość około 25 cm i lekko  przywałować.
Przez 5-7 dni po zabiegu zapewnić glebie właściwą wilgotność. W przypadku braku opadów wykonać deszczowanie stosując 5-7 l wody na m2 dziennie.
W temperaturze otoczenia poniżej 15oC nie jest konieczne przykrywanie gleby folią.


PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
a/ w obecności roślin uprawnych
b/ w odległości mniejszej niż 50 cm od korzeni drzew i krzewów
c/ podczas wietrznej pogody i na krótko przed spodziewanym, intensywnym deszczem
d/ w temperaturze gleby poniżej 8°C
2. Na krótko przed zabiegiem ani bezpośrednio po zabiegu nie nawozić gleby obornikiem oraz nie stosować torfu i wapna palonego.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
pod osłonami
papryka
- choroby powodowane przez grzyba Fusarium spp, Verticilium ssp. i Colletrichum
Zalecana dawka: 500 kg/ha.
Stosowa jesienią – październik lub wczesną wiosną koniec marca , początek kwietnia.
Na 7-10 przed zabiegiem podlać glebę w celu uaktywnienia organizmów glebowych oraz usunąć rośliny i resztki roślinne.
Granulat mechanicznie wysiać i wymieszać z 30 cm wierzchnią warstwą. Na dużych powierzchniach używać glebogryzarki lub łopaty rotacyjnej; w przypadku małych powierzchni przemieszać glebę szpadlem lub widłami amerykańskimi. Powierzchnie lekko zwałować I natychmiast przykryć folią w celu utrzymania wilgotności. Folie można zdjąć 5-7 dni po zabiegu.
W czasie pracy pod osłonami używać maski z filtrem organicznym.
Pomieszczenia powinny być wentylowane podczas zabiegu i zamknięte natychmiast po zastosowaniu środka i przykryciu podłoża folią, aby ograniczyć uwalnianie metylotiocjaninianu do atmosfery.
Operatorzy i pracownicy mogą wchodzić do traktowanych pomieszczeń w masce z filtrem tylko po wymieszaniu gleby i dokładnym ich przewietrzeniu.
Na glebie potraktowanej środkiem można uprawiać rośliny po upływie następującego czasu, w zależności od temperatury gleby na głębokości 10 cm:
ponad 20°C - 1,5 - 2 tygodnie
15° -20°C - 2 - 3 tygodnie
10°-15°C - 3 - 5 tygodni
Wielokrotne przekopywanie gleby przyspiesza ulatnianie się środka.
Przed rozpoczęciem uprawy roślin sprawdzić zawartość pozostałości środka w odkażonej glebie stosując test rzeżuchy.
W tym celu do słoja Wecka o pojemności 1 l wsypać około 0,5 l gleby pobranej z głebokości 10-20 cm, nad glebą zawiesić wilgotną gazę z nasionami rzeżuchy, a następnie słój szczelnie zamknąć. Jednocześnie w drugim słoju umieścić rzeżuchę nad ziemią nie potraktowaną środkiem. Jeżeli rzeżucha w pierwszym słoju nie wykiełkuje w temperaturze 20°C po upływie 1-2 dni lub siewki będą zbrązowiałe, wówczas glebę gruntownie przemieszać i po upływie około 7 dni test powtórzyć.
Brak różnic w kiełkowaniu i wyglądzie siewek w obu słojach oznacza, że w glebie nie ma szkodliwych pozostałości.

PRZECIWWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:
a/ w obecności roślin uprawnych
b/ w odległości mniejszej niż 50 cm od korzeni drzew i krzewów
c/ podczas wietrznej pogody i na krótko przed spodziewanym, intensywnym deszczem
d/ w temperaturze gleby poniżej 8°C
2. Na krótko przed zabiegiem ani bezpośrednio po zabiegu nie nawozić gleby obornikiem oraz nie stosować torfu i wapna palonego.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): truskawka plantacje mateczne, przed założeniem plantacji, papryka pod osłonami - NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0o i 40o C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Podczas fumigacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (maska z filtrem organicznym)
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
Unikać wchodzenia pod osłony bezpośrednio po zastosowaniu środka; do czasu wyczuwania zapachu.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!