MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Boreal 58 WG

Boreal 58 WG
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • flufenacet
  • izoksaflutol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy izoksazoli
  • związek z grupy oksyacetamidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
BOREAL 58 WG jest środkiem chwastobójczym, o działaniu systemicznym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Stosowany doglebowo, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych gatunków jednoliściennych w uprawie kukurydzy. Flufenacet pobierany przez korzenie i częściowo przez liście chwastów, hamuje podziały komórek w merystemach wierzchołkowych. Izoksaflutol, jest inhibitorem syntezy barwników fotoaktywnych. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją i zamierają.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, rumian polny szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, samosiewy rzepaku
Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, bodziszek drobny, krzywoszyj polny, przytulia czepna, rdest ptasi
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
flufenacet /4`- fluoro-N-izopropylo-2-(5-trifluorometylo-1,3,4-tiadiazol-2-iloksy) acetanilid/ (związek z grupy oksyacetamidów) 48%
izoksaflutol /5-cyklopropylo-4-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo) izoksazol/ (związek z grupy izoksazoli) 10%
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-17 z dnia 05 .03.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-205/2009d z dnia 25.11.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
KUKURUDZA
Opryskiwać tuż po siewie, przed wschodami kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,75kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
Środek skutecznie zwalcza chwasty uodpornione na atrazynę.
Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga wymieszania glebą: nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.
W przypadku wystąpienia silnych opadów lub spadku temperatur poniżej minimum termicznego dla wegetacji kukurydzy po wykonaniu zabiegu może wystąpić przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają wpływu na plon.
Środek nie był badany w uprawie rodów hodowlanych i w kukurydzy cukrowej.
Nie stosować w temperaturze poniżej 8ºC oraz w przypadku spodziewanych spadków temperatury w nocy poniżej tej granicznej temperatury.
Stosować przy użyciu atestowanego sprzętu przy włączonym mieszadle nie dopuszczając do rozwarstwień cieczy roboczej w czasie wykonywania zabiegu.
W przypadku występowania obfitych opadów deszczu w ciągu 30 dni od stosowania środka możliwe są wtórne wschody chwastów, w tym chwastnicy jednostronnej.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, odłogowanych oraz w przypadku niedoborów składników pokarmowych lub innych czynników mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście roślin kukurydzy.
Nie przetrzymywać cieczy w zbiorniku opryskiwacza i nie używać ponownie do opryskiwania.
Nie stosować w warunkach suszy lub w przypadku widocznych zaniedbań agrotechnicznych.
Nie stosować z dodatkami olejowymi oraz innymi substancjami chemicznymi (np. płynne nawozy, insektycydy itp.).

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać kukurydzę.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT i PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi
Etykieta Boreal 58 WG, załącznik do Zezwolenia MRiRW

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i rękawice ochronne lub ochronę twarzy.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałym
popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!