MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Brasifun 250 EC

Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie ciekłego koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
rzepak – 35 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol - (związek z grupy konazoli-triazoli) - 250 g w 1 litrze środka.
(RS)-1-(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ilometylo)pentan-3-ol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MR i RW. Nr R-29/2006 z dnia 06.11.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
rzepak ozimy.
- czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń.
Choroby można zwalczać w następujących terminach:
Jesienią: w fazie 4-8 liści rzepaku.
- sucha zgnilizna kapustnych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Wiosną:
a) w fazie wzrostu pędu głównego
- czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wylęganiem.
b) od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych.
- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
-Zalecana dawka: 1,25 l/ha
Zaleca ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

UWAGI:
1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie wegetacji.
2. Brasifun 250 EC stosować w temperaturze powyżej 12oC.
3. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): rzepak – 35 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI, ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowanie traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!