MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Bromotril 250 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • bromoksynil
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek działa kontaktowo, pobierany jest głównie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np.: bieluń dziędzierzawa, chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny (tylko część nadziemna lub siewki), mniszek pospolity (tylko część nadziemna lub siewki), ostrożeń polny (tylko część nadziemna lub siewki), podbiał pospolity (tylko część nadziemna lub siewki), psianka czarna, powój polny (tylko część nadziemna lub siewki), rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, skrzyp polny (tylko część nadziemna), starzec zwyczajny, szczawie (tylko część nadziemna lub siewki), szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, pokrzywa żegawka, przetaczniku, przytulia czepna, rdest ptasi, szarłat szorstki.

Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
250 g bromoksynilu 3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl (związek z grupy hydroksybenzonitryli) w formie estru kwasu octowego w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego dziłania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne , może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-9/2003 z dnia 9.06.2003 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-458/2007 z dnia 31.10.2007
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- kukurydza
Środek stosować po wschodach najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.
-Zalecana dawka: 1-1,3 l/ha.
Wyższą dawkę środka (1,3 l/ha) stosować na chwasty w późniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści lub rozety) oraz na glebach cięższych.

UWAGA

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki), na tym samym polu można uprawiać wszystkie rośliny po uprzednim wykonaniu uprawy przedsiewnej.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:2
* w kukurydzy cukrowej
* na siewki kukurydzy oraz na rośliny w fazie rozwojowej późniejszej od zalecanej, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
* na rośliny słabe, chore lub uszkodzone przez choroby czy szkodniki
* podczas suszy lub bezpośrednio przed spodziewanym deszczem
* w temperaturze powietrza niższej niż 7oC lub wyższej niż 25oC (kilkudniowy spadek temperatury poniżej 7oC po zabiegu powoduje obniżenie skuteczności działania natomiast w temperaturze powyżej 25oC środek może powodować uszkodzenia rośliny uprawnej)
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Nie dopuścić skarmiania opryskanych roślin bydłem przez 21 dni od daty zabiegu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!