MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Bumper Super 490 EC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • prochloraz
 • propikonazol
Grupa chemiczna:
 • wiązek z grupy imidazoli
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża - 30 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
prochloraz (związek z grupy imidazoli)
N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo]imidazol-1-ilokarboksyamid - 400 g w 1 litrze środka.
propikonazol (związek z grupy triazoli)
(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol– 90 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 510/99 z dnia 29.03.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW z dnia 28.03.2001 r.
decyzją Nr R-76/2002/p z dnia 18.11.2002 r.
decyzją MRiRW Nr R-612/2003 z dnia 01.10.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R – 132/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
oraz decyzją MRiRW Nr R – 68/2006 z dnia 14.09.2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Jęczmień 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime i jare.
pszenica ozima.
-łamliwość podstawy źdźbła.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

pszenica ozima, pszenica jara.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew.

pszenżyto ozime, pszenżyto jare.
-septorioza liści, septorioza plew.

jęczmień ozimy, jęczmień jary.
-mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

żyto.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rynchosporioza.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
- jęczmień ozimy, jęczmień jary - od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

UWAGA
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych pszenicy i pszenżyta zalecany
termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.
Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): zboża - 30 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą (odmierzoną do rozcieńczania środka), a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środka.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!