MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Butisan 400 SC + Command 480 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
  • metazachlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie "twin-pack" składający się z dwóch preparatów mających własne nazwy handlowe: Butisan 400 SC i Command 480 EC, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Środek zastosowany po siewie rzepaku pobierany jest przez kiełkujące chwasty, co powoduje ich bardzo skuteczne zwalczanie, gdy gleba jest odpowiednio wilgotna. Jeżeli mieszanina Butisan 400 SC + Command 480 EC zostanie zastosowana na glebę przeschniętą na powierzchni to główne działanie tej mieszaniny nastąpi dopiero po deszczu.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, sporek polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, gorczyca polna, komosa biała, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa, tobołki polne, szczyr roczny

Chwasty odporne np.: mięta polna, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, inne chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – w 5 l opakowaniu (Butisan 400 SC) – 2000g; 2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid
Chlomazon (związek z grupy izoksalidionów) w 0,5 l opakowaniu (Command 480 EC) - 240 g; 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Zawiera metazachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 862/2001 z dnia 17.07.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 458/2003p z dnia 26.08.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R - 131/2004o z dnia 19.03.2004 r.
decyzją MRiRW nr R-86/2007 z dnia 23. 03. 2007 r.,
decyzją MRiRW nr R- 42/2007 z dnia 04.04. 2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 57/2008 z dnia 21.04.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy
Opryskiwać po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nie mieszać z glebą. Stosować jedno opakowanie zbiorcze (twin-pack) zawierające 5 l środka Butisan 400 SC i 0,5 l środka Command 480 EC na powierzchnię 2,5 hektara.

UWAGI
1. Jeżeli po zastosowaniu mieszaniny Butisan 400 SC + Command 480 EC wystąpiły bardzo obfite opady lub gdy rośliny rzepaku zostały osłabione w wyniku niekorzystnych warunków (zastoiska wodne), porażenia przez szkodniki albo choroby (np. sucha zgnilizna kapustnych) czy też przymrozki, może wystąpić zahamowanie wzrostu roślin bądź przerzedzenie łanu.
2. W celu osiągnięcia optymalnej selektywności mieszaniny dla rzepaku głębokość siewu powinna wynosić 1,5 do 2,5 cm. Nasiona przykryć dobrze doprawioną (bez brył) glebą.
3. Nie stosować mieszaniny na plantacjach, gdzie stosuje się systemy uproszczonej uprawy gleby ze względu na możliwość obniżenia skuteczności chwastobójczej oraz selektywności.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego (np. wymarznięcie) można uprawiać pszenicę jarą, rzepak jary, kukurydzę, groch i bobik.
Przed siewem wykonać orkę na głębokość 15 cm.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- po upływie 72 godzin od wysiewu
- na glebach bardzo lekkich
- gdy nasiona rzepaku wysiano na nierównomierną głębokość
- na glebę źle uprawioną, na której powierzchni znajduje się wiele brył
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Butisan 400 SC znajdujący się w zbiorczym opakowaniu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), następnie wlać środek Command 480 EC znajdujący się w zbiorczym opakowaniu i uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle mieszając.
Po wlaniu środków do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zabrudzoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓZNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

PIERWSZA POMOC
Dla środka Command 480 EC:
W przypadku wypicia (połknięcia) – wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu!
Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza!
W przypadku zanieczyszczenia skóry – zdjąć zanieczyszczoną odzież, a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem. Udać się do lekarza.
Po kontakcie oddechowym – wyprowadzić poszkodowanego z terenu o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza.

Dla środka Butisan 400 SC:
W przypadku wypicia (połknięcia) – natychmiast wypłukać usta i wypić dużą ilość wody. Wezwać lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami: przemywać oczy 15 minut pod bieżącą wodą z szeroko otwartymi powiekami. Wezwać okulistę!

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!