MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Butisan Star 416 SC

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chinomerak
  • metazachlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
  • związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
BUTISAN STAR 416 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz w kapuście głowiastej (białej, czerwonej). Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty do fazy dwóch liści.

Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przytulia czepna, przetaczniki, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna

Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, rdest ptasi, tobołki polne.

Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, owies głuchy, perz właściwy, powój polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż, wilczomlecz obrotny, fiołek polny
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metazachlor /2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid/ (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 333 g w 1 litrze środka,
chinomerak /kwas 7-chloro-3-metylochinolino-8-karboksylowy/ (związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych) – 83 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-20/2006 z dnia 13. 07. 2006r.
Zmienione decyzją MRiRW Nr R - 96/2008 z dnia 12.05.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA I CZERWONA)
Środek stosować 7 – 10 dni po posadzeniu rozsady.
Zalecana dawka : 2,5 - 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
b) w 4-7 dni po siewie
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
c) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Zalecana dawka: 3 l/ha.

RZEPAK JARY
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiać na jednakowa głębokość i dokładnie przykryć ziemią

UWAGI:
Niższą dawkę środka Butisan Star 416 SC stosować na glebach lżejszych, a wyższą na glebach cięższych o dużej zawartości próchnicy, silnie zachwaszczonych.
Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Silne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur. Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku traktowanej środkiem Butisan Star 416 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki do głębokości 15 cm, wiosną można uprawiać następujące rośliny: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik, buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe), ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne. Owies można uprawiać po głębokim wymieszaniu gleby. Gdyby zaszła konieczność zaorania plantacji rzepaku już jesienią, rzepak ozimy można wysiewać natychmiast po bronowaniu. Zboża ozime można wysiewać w końcu września po wykonaniu orki do głębokości około 20 cm.

OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Zanieczyszczoną skórę natychmiast zmyć dużą ilością wody i mydła.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!