MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Carat 350 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • flutramon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy furanonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany
nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w
pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie.

Środek zawiera dwie substancje czynne: diflufenikan i flurtamon, hamujące biosyntezę karotenoidów i chlorofilu w chloroplastach, co powoduje trwałe zakłócenie procesu fotosyntezy. Efektem działania środka jest bielenie chwastów i ich zamieranie. Herbicyd pobierany jest przez korzenie i pędy wschodzących chwastów lub poprzez liście chwastów, które już wzeszły. Długotrwałe działanie środka zabezpiecza opryskane zboża przed później wschodzącymi chwastami.

Chwasty wrażliwe np.: bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda ogrodowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rogownica pospolita, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe np: chaber bławatek, rdesty, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa.

Chwasty odporne np.: owies głuchy, chwasty wieloletnie.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
100 g diflufenikanu (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) 2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid
250 g flurtamonu (związek z grupy furanonów) (RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo)furan-3-on w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ. Nr 557/99 z dnia 21.05.1999r.
Zmienione decyzją MRiRW z dnia 27.07.2000 r.
decyzją Nr 12/2001 z dnia 10.11.2001r.,
oraz decyzją Nr R-50/2002/p z dnia 18.11.2002 r.
decyzją Nr R17/2003 z dnia 30.06.2003 r.
decyzją Nr R-256/2004o z dnia 27.05.2004 r.
oraz decyzją Nr R-227/2007 z dnia 18.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Środek stosować jesienią od fazy 2 liści do końca fazy krzewienia zbóż.
-Zalecana dawka: 0,5-0,75 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, w warunkach silnego zachwaszczenia.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji biologicznie czynnych, co skraca okres działania środka.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Zboża wysiewać na równą głębokość (3-4 cm) w dobrze uprawioną glebę przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
2. Nie bronować gleby po zastosowaniu środka.
3. Chwasty dwuliścienne są najskuteczniej niszczone do fazy 4 liści.
4. Opryskiwać suche rośliny.
5. Środek działa tylko na kiełkujące samosiewy rzepaku, nie zwalcza starszych roślin, które nie zostały zniszczone zabiegami mechanicznymi.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
- na glebach piaszczystych i torfowych
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
Nie dopuścić do przedostania się środka do zbiorników i cieków wodnych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym wiosną po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny z wyjątkiem rzepaku jarego.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji jesienią można uprawiać pszenicę ozimą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 2ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!