MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chinook 200 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • beta-cyflutryna
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczona do zaprawiania nasion rzepaku jarego i ozimego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.


Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów), 1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N-nitro (imidazolidyn-2-ylideno)amina - 100 g/l środka
beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów), mieszanina dwóch par enancjomerów:
[(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan(R)-α-cyjano-4-fluoro- 3-fenoksybenzylu+(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2- dichlorowinylo)- 2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu+(1R,3S)-3-(2,2- dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] w stosunku ok. 1:2 - 100 g/l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 621/99 z dnia 3.09.1999 r
Zmienione decyzją MRiRW Nr R-38/2003p z dnia 9.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-110/2004o z dnia 05.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 349/2007 z dnia 20.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy i jary.
-pchełka rzepakowa i inne pchełki, chowacz galasówek, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec.
Zalecana dawka: 20 ml/1 kg nasion.
Zaprawiać nasiona według technologii firmy Bayer AG.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
1. Środek trujący dla ptaków i ssaków - nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
2. Zaprawiać dobrze oczyszczony materiał siewny.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
5. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
6. Zaprawione nasiona przechowywać wyłącznie w papierowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych magazynach.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!