MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chinook Plus 500 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • beta-cyflutryna
  • imidachlopryd
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu do zaprawiania nasion w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Zaprawa o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczona do zaprawiania nasion rzepaku jarego i ozimego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa układowo.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
imidachlopryd (związek z grupy pochodnych imidazoli) - 420 g
beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów) - 80 g w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ. Nr. 620/99 z dnia 3.09.1999r..
Zmienione decyzją MRiRW z dnia 10.01.2001 r.,
decyzją Nr R-63/2002/p z dnia 18.11.2002 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-110/2004 z dnia 05.03.2004r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy i jary.
-pchełka rzepakowa i inne pchełki, chowacz galasówek, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec oraz mszyce-wektory chorób wirusowych.
-Zalecana dawka: 25 ml/1 kg nasion.
Zaprawiać nasiona według technologii firmy Bayer AG.

UWAGI
1. Środek trujący dla ptaków i ssaków - nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
2. Zaprawiać dobrze oczyszczony materiał siewny.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
5. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
6. Zaprawione nasiona przechowywać wyłącznie w papierowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych magazynach.
7. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 100 - 400 C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony..
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:
Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!