MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chisel 75 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • chlorosulfuron
  • tifensulfuron metylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy malonylomocznikami
  • zwiazek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w zbożach ozimych, zbożach jarych, lnie.

Chisel 75 WG jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście, a częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Chisel 75 WG wykazuje selektywność czynną tzn., że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do  związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż: od fazy dwóch liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, jaskry, komosa biała, maki, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przytulia czepna,
poziewnik szorstki, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek, czerwiec roczny, ostrożeń polny, przetaczniki, szczawie, złocień polny.

Chwasty odporne np.: owies głuchy, powój polny, perz właściwy, skrzypy, stokłosy, włośnice.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tifensulfuron metylowy kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2- karboksylowy w formie estru metylowego
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 68,2%
chlorosulfuron 1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)-mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 6,8%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 655/99 z dnia 22.12.1999 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-337/2003p z dnia 12.08.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-146/2004o z dnia 25.03.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R-121/2007 z dnia 17.04.2007r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-342/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
W zbożach ozimych i jarych stosować Chisel 75 WG zawsze z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,05%-0,1% (50-100 ml adiuwanta na 100 l wody).
Chisel 75 WG można stosować również z dodatkiem innych środków wspomagających zarejestrowanych do łącznego stosowania z herbicydami w zbożach np. Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha.

Zboża ozime
pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji do końca fazy krzewienia zbóż.
W jęczmieniu oraz na wcześnie zasianych plantacjach pszenicy i pszenżyta, środek można stosować jesienią w fazie od 3 liści zbóż, po wschodach chwastów.
-Zalecana dawka: 60 g/ha.

Zboża jare
pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare
Stosować od fazy 3 liści zbóż, w fazie 2-4 liści chwastów.
-Zalecana dawka: 40 g/ha.

len
Środek stosować wiosną, po wschodach, na młode intensywnie rosnące chwasty, gdy len znajduje się w fazie "jodełki", to jest gdy wysokość roślin wynosi 6-12 cm.
-Zalecana dawka: 30-40 g/ha.
Wyższą dawkę środka stosować na chwasty znajdujące się późniejszej fazie rozwojowej lub występujące na polu w dużym nasileniu.
Środka nie mieszać z graminicydami.
Graminicydy można stosować na 5-6 dni przed lub w 5-6 dni po zastosowaniu środka Chisel 75 WG.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA
Silna rosa w czasie zabiegu lub opady deszczu wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża. Jesienią, po roślinach traktowanych wiosną środkiem Chisel 75 WG, uprawiać można wyłącznie zboża i rzepak ozimy. Wiosną następnego roku uprawiać można wszystkie rośliny.
 
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać).
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Stosując Chisel 75 WG łącznie z adiuwantem, do zbiornika napełnionego do połowy sporządzoną cieczą użytkową środka Chisel 75 WG dodać adjuwant, a następnie uzupełnić wodą, ciągle mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z poniżej podanym sposobem:
- Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka zawierającego podchloryn sodowy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!