MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Chwastox D 179 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • dikamba
  • MCPA
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksykwasów
  • związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: 25°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Środek pobierany jest głównie poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych (2-3 pary liści). Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, wyka wąskolistna.

Chwasty odporne np.: bylica pospolita, chwasty jednoliścienne, przymiotno kanadyjskie, skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 161 g w formie soli sodowo-potasowej
dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 17,8 g w formie soli sodowej w 1 l środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiRW Nr 22/2002 z dnia 05.02.2002 r
zmienione decyzją MRiRW Nr R -213/2003p z dnia 31. 07.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-61/2007 z dnia 08.03.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża jare
- pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies.
-Zalecana dawka: 5 l/ha (jęczmień, pszenica, pszenżyto), 4 l/ha (owies).
Zboża opryskiwać od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

Zboża ozime
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
-Zalecana dawka: 5 l/ha.
Opryskiwać jesienią lub wiosną od początku fazy krzewienia (4-5 liści) do jej końca.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga
W jęczmieniu ozimym i życie ze względu na fazę rozwojową chwastów środek stosować najlepiej jesienią.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 21 dni

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w późniejszych od zalecanych fazach rozwojowych zbóż oraz w dawkach wyższych od zalecanych, ze względu na możliwość uszkodzenia zbóż.
2. w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych.
3. na rośliny chore lub uszkodzone.
4. w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC.
5. przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczami.
6. podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła mlecznego, przez 21 dni od dnia zabiegu.
2. W niektórych odmianach środek może spowodować przejściowe, nieznaczne odbarwienie i skręcenie liści, które nie wpływa na plonowanie roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary i ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia opryskiwacza wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!