MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Cliophar 300 SL

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
 • chlopyralid
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony głównie do zwalczania chwastów rumianowatych i ostrożenia polnego, a w mieszaninach z określonymi herbicydami, również do niszczenia innych chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, buraku cukrowym, buraku pastewnym, cebuli, kapuście nasiennej, w roślinach sadowniczych.

Środek pobierany jest przez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje w efekcie zatrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Najlepiej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe np.: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: pozostałe gatunki dwuliścienne.

Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlopyralid kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy w formie soli monoetanoloaminowej (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 300 g w litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 691/2000 z dnia 02.03. 2000 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-393/2003p z dnia 18.08.2003 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-337/2007 z dnia 13.07.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Cebula 
 • Kapusta brukselska 
 • Kapusta głowiasta biała 
 • Kapusta głowiasta czerwona 
 • Kapusta pastewna 
 • Kapusta pekińska 
 • Kapusta włoska 
 • Malina 
 • Porzeczka 
 • Rzepak 
 • Truskawka 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- truskawka, malina, porzeczki.
-Zalecana dawka: 0,35-0,4 l/ha.

Uwagi:
1. Opryskiwać tylko międzyrzędzia unikając bezpośredniego nanoszenia cieczy użytkowej na
uprawiane rośliny.
2. Na plantacjach truskawek środek stosować do początku kwitnienia i po zbiorze owoców.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy.
Zabieg można wykonać:
a) jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku
lub
b) wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia wytwarzania przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
-Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.

Uwaga
Cliophar 300 SL można również stosować na plantacjach rzepaku potraktowanych przedwschodowo innymi herbicydami.

- burak cukrowy, burak pastewny.
Cliophar 300 SL stosować łącznie ze środkiem zawierającym 160 g fenmedifamu w 1 l
a. po wschodach, od fazy 2 liści właściwych roślin buraka (przerywkę wykonać w 6-8 dniach po zabiegu)
lub
b. po przerywce, na wschodzące chwasty.
w dawce
Cliophar 300 SL 0,3 l/ha + środek zawierający 160 g fenmedifamu w litrze w dawce 5-6 l/ha.

Uwaga
Cliophar 300 SL w dawce 0,3-0,4 l/ha bez dodatku środka zawierającego fenmedifam stosować tylko wtedy, gdy na plantacji występują jedynie chwasty wrażliwe na ten środek.

- cebula z siewu.
Cliophar 300 SL stosować po wytworzeniu przez cebulę 3 liści właściwych.
-Zalecana dawka: 0,3 l/ha.

Uwaga
Środek może powodować przemijające uszkodzenie szczypioru objawiające się wyłożeniem i skręceniem liści.

- kapusta nasienna.
Cliophar 300 SL stosować gdy rośliny kapusty mają 5-6 liści właściwych (w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów rumianowatych)
-Zalecana dawka: 0,4-0,5 l/ha.

Uwagi:
1. Wyższą z zalecanych dawkę stosować, gdy chwasty rumianowate są w starszej fazie rozwojowej
2. Nie stosować środka, gdy kapusta oraz chwasty dwuliścienne są silnie rozrośnięte.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. na rośliny mokre oraz uszkodzone przez choroby i szkodniki,
2. w mieszaninach z nawozami.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności przesiewu traktowanej plantacji na tym samym polu można uprawiać jedynie len, rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których środek jest zalecany.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!