MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Colzor Trio 405 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
  • dimetachlor
  • napropamid
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy amidów
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym.

Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, pędy i korzenie chwastów.

Chwasty wrażliwe, np.: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maki, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdesty, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, skrytek polny, stulisz lekarski, wyczyniec polny, wiechlina roczna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe, np.: fiołek polny, rdest powojowy, samosiewy zbóż.

Chwasty odporne, np.: chwasty wieloletnie (ostrożeń polny, perz właściwy, itd.).
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dimetachlor; 2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’,6’-dimetyloacetanilid (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 187,5 g/l,
napropamid; N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid (związek z grupy amidów) – 187,5 g/l,
chlomazon; 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on (związek z grupy izoksazolidionów) – 30 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr: 759/2000 z dnia 10.07.2000 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr: 8/2001 z dnia 10.11.2001 r.,
decyzją MRiRW nr: R-92/2003p z dnia 23.07.2003 r.,
decyzją MRiRW nr: R-129/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW nr: R-250/2007 z dnia 24.05.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
- rzepak ozimy.
Zalecana dawka: 3-4 l/ha.
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Zalecana ilość wody: 120-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Niższe dawki środka (3-3,5 l/ha) stosować na glebach lżejszych o wysokiej kulturze rolnej i w warunkach optymalnych dla rozwoju rzepaku ozimego, wyższe dawki (3,5-4 l/ha) na glebach cięższych.
2. Po zabiegu w okresie jesiennym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.
3. Silne opady deszczu tuż po zabiegu mogą spowodować zmniejszenie selektywności środka.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku jesienią na polu tym, po wykonaniu uproszczonej uprawy, można wysiewać wyłącznie rzepak, gdy jest możliwe wykonanie siewu we właściwym terminie agrotechnicznym.
Po wiosennym zaoraniu rzepaku można uprawiać rzepak jary, kukurydzę, groch lub słonecznik.
Nie należy wysiewać zbóż, lnu i buraków.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka Colzor Trio 405 EC nie stosować:
– na glebach piaszczystych,
– po skiełkowaniu nasion rzepaku,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C do 30°C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!