MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Force 20 CS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • teflutryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Force 20 CS jest zaprawą owadobójczą w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym w glebie.
Środek przeznaczony jest wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
teflutryna(związek z grupy pyretroidów) - 200 g w 1itrze środka
(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropen-1-ylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan 2,3,5,6-tetrafluoro-4-metylobenzylu
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją aktywną:
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niespecyfikowana.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina kapsuł w cieczy do rozcieńczania z wodą
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 51/2008 z dnia 12.06.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Burak cukrowy 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
BURAK CUKROWY
- drutowce, pędraki
Zalecana dawka: 60 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych lub stosować łączne z zaprawą Cruiser 70 WS

- drutowce pędraki, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka
Zalecana dawka : Force 20 CS 30 ml + Cruiser 70 WS 21 g/jednostkę siewną nasion otoczkowanych.
Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska.

UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
5. Nie zaprawiać nasion o wilgotności powyżej 16%.
6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30 oC.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Wodę użytą do mycia aparatury zużyć do sporządzania cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile możliwe, należy pokazać etykietę).
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc niż ujęta w ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!