MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Guardian Max 840 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • acetochlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowany doglebowo, o działaniu systemicznym, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w kukurydzy.

Środek jest pobierany głównie poprzez liścienie w mniejszym stopniu poprzez korzenie kiełkujących chwastów.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przetaczniki, rdest plamisty, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: dymnica pospolita, przytulia czepna, rdest ptasi, rzodkiew świrzepa.

Chwasty odporne np.: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
acetochlor 2-chloro-2’-etylo-6’-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid
(związek z grupy chloroacetoanilidów) 840 g w 1 litrze środka
Substancja niebezpieczna nie będące substancją aktywną: furylazol (seifner)
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R- 33/2006 z dnia 09.11.2006 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
kukurydza
Opryskiwać bezpośrednio po siewie kukurydzy na starannie uprawioną (bez grud) wilgotną glebę przed wschodami chwastów lub krótko po wschodach chwastów (do fazy liścieni chwastów).
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
Środek można stosować również po wschodach kukurydzy od fazy pierwszego liścia do fazy 3 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha
lub w mieszaninie ze środkiem Gesaprim 90 WG* w dawce:
Guardian Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Gesaprim 90 WG 06-1 kg/ha
Środek można stosować także w tak zwanej "uproszczonej technologii uprawy" po siewie, a przed wschodami kukurydzy, w celu zwalczania chwastów jednorocznych, które skiełkowały w tym czasie.
Guardian Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Max 680 SG 1-1,5 kg/ha.
lub
Guardian Max 840 EC 2-2,5 l/ha + Roundup Energy 450 SL 1-2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: grubokropliste.

UWAGI:
1. W przypadku niedostatecznej wilgotności gleby zaleca się zabieg przedsiewny i natychmiastowe wymieszanie środka z glebą (lekką broną) na głębokość 2-3 cm i siew bezpośrednio po wymieszaniu.
2. W przypadku suszy glebowej nie stosować środka.
3. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach zwięzłych o dużej zawartości próchnicy.
4. Po zastosowaniu środka po siewie kukurydzy nie wykonywać mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych mogących powodować wymieszanie gleby. W przypadku występowania skorupy glebowej do jej rozbicia używać narzędzi płytko działających np.brony.
5. W przypadku stosowania środka ochrony roślin Guardian Max 840 EC w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Gesaprim 90 WG, Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL należy stosować się do zaleceń określonych w etykiecie-instrukcji stosowania tych środków
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w okresie sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy potraktowanej środkiem Guardian Max 840 EC lub mieszaniną środka ze środkiem Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL na polu tym można uprawiać ziemniaki, lucernę, koniczyny, natomiast po zastosowaniu mieszaniny ze środkiem Gesaprim 90 WG - tylko kukurydzę.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku zastosowania środka Guardian Max 840 EC w mieszaninie z herbicydem Gesaprim 90 WG najpierw wymieszać w osobnym naczyniu herbicyd Gesaprim 90 WG z małą ilością wody i wlać uzyskaną zawiesinę do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, a następnie dodać Guardian Max 840 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Podczas wlewania środków i wody mieszadło powinno być włączone.
W przypadku zastosowania środka Guardian Max 840 EC w mieszaninie z herbicydem Roundup Max 680 SG lub Roundup Energy 450 SL najpierw wsypać/wlać potrzebną ilość środka zawierającego glifosat do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie dodać odmierzoną wcześniej ilość środka Guardian Max 840 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!