MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
janus 180 FS

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • beta-cyflutryna
  • Chlotianidyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Zaprawa owadobójcza w formie płynnego koncentratu, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczona wyłącznie do przemysłowego zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • gazowy
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
- chlotianidyna (związek z grupy neonikotynoidów), (E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5- ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna - 100 g w 1 litrze środka
- beta-cyflutryna (związek z grupy pyretroidów), mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan(R)-α- cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu+(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3- (2,2- dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3- fenoksybenzylu+(1R,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)- α-cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] w stosunku ok. 1:2 - 80 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-44/2005 z dnia 24.10.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr-1/2006 z dnia 25.01.2006 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -30/2008 z dnia 18.02.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy
- drobnica burakowa, pchełki, śmietki, mszyca trzmielinowo-burakowa, drutowce
- Zalecana dawka: 100 ml/jednostkę siewną.
Zaprawiać nasiona według technologii firmy Bayer CropScience AG.

UWAGI
1. Środek trujący dla ptaków i ssaków - nasiona rozsypane przypadkowo zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.
2. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę.
3. Zaprawione nasiona po przeschnięciu przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych, szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych i dobrze wentylowanych magazynach. Zaprawione nasiona można przechowywać przez 12 miesięcy.
4. W przypadku przechowywania zaprawionych nasion, przed siewem sprawdzić siłę kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 i nie wyższej niż 300 C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody i mydła.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć podczas kolejnego zaprawiania.
Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!