MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Komplet 560 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
  • flufenacet
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
  • związek z grupy oksyacetamidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
KOMPLET 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, rdest powojowy, rumianowate (do fazy pierwszych liści właściwych), rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, chaber bławatek.

Chwasty odporne np.: owies głuchy, perz właściwy, skrzyp polny, chwasty głęboko korzeniące się (ostrożeń polny, itd.).
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
diflufenikan /2’,4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid/ (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g w litrze środka,
flufenacet /4’-fluoro-N-izopropylo-2-(5-trifluorometylo-1,3,4-tiadiazol-2-iloksy)acetanilid/ (związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g w litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 35 /2008 z dnia 22.04. 2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-99/2010 z dnia 16.05.2008 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-239 /2010d z dnia 30.08.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO.
Środek stosować jesienią, jednorazowo w okresie wegetacji roślin, po wschodach zbóż - od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach (w fazie siewek), na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
Zalecana dawka: 0,4-0,5 l/ha
Wyższą z zalecanych dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecany opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią.
Na glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę oraz w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki, kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak jary.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji)
NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-4 barów.
Odległość lanc od powierzchni pola: 50-60 cm.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO SRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!