MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Panoctine 350 LS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • Octan guazatyny
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych guanidyny
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie roztworu o działaniu kontaktowym przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego oraz żyta.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
octan guazatyny : /bis-(8-guanidyno-oktylo)amina/ (związek z grupy pochodnych guanidyny) - 350 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
roztwór do bezpośredniego użycia
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu
Działa drażniąco na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 30/2002 z dnia 12.03.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-78/2004 z dnia 04.02.2004 r.,
Decyzją MRiRW Nr R-261/2004o z dnia 24.05.2004 r.
Oraz decyzją MRiRW Nr R- 156 /2007 z dnia 24.04.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
  • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime i jare
pszenica ozima, pszenica jara
- śnieć cuchnąca, śnieć gładka, pleśń śniegowa, zgorzel siewek.

żyto
- zgorzel siewek, pleśń śniegowa.
Zalecana dawka: 170 ml/100 kg ziarna.
Zalecana ilość wody: 400 ml/100 kg ziarna siewnego lub wg instrukcji danej zaprawiarki.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Zaprawę Panoctine 350 LS stosować bez rozcieńczania w zalecanej dawce. W razie potrzeby zwiększenia objętości zaprawy i dostosowania ilości podawanej cieczy użytkowej do wymagań danego typu zaprawiarki można dodać niewielką ilość wody (400 ml/100kg ziarna).
Ciecz użytkową do zaprawiania należy sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA ZIARNA
Zaprawianie ziarna przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawianie wykonywać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

UWAGI
1. Nigdy nie mieszać Panoctine 350 LS z innymi zaprawami ani środkami chemicznymi.
2. Nie dodawać środków wspomagających właściwości fizykochemiczne zaprawy Panoctine 350 LS.
3. Zaprawione ziarno wykazuje działanie repelentne (odstraszające) przeciwko ptakom.
4. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczone ziarno siewne.
5. Zaprawiać najlepiej na krótko przed siewem.
6. Zaprawione ziarno powinno być dokładnie i równomiernie pokryte środkiem.
7. Zaprawionego materiału siewnego używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
8. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 %, ani uprzednio traktowanych inną zaprawą.
9. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
10. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, przed wysianiem zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 35oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!