MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Patriot 100 EC

Patriot 100 EC
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • deltametryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ziemniak - 7 dni
zboża -21 dni
rzepak, gorczyca-35 dni.
Prewencja dla pszczół:
6 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów), (1R,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu – 100 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół w dawkach poniżej 62,5 ml/ha.
Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 62,5 ml/ha.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 601/99 z dnia 30.07.1999r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-206/2003p z dnia 31.07.2003 r.
decyzją MRiRW Nr R-120/2004o z dnia 11.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R -188/2007 z dnia 27.04.2007 r.
decyzją MRiRW nr R -123/2009d z dnia 16.07.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R -198/2010d z dnia 12.07.2010 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R - 341/2010d z dnia 17.12.2010 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, owies, pszenżyto ozime i jare.
-mszyce.
zalecana dawka: 62,5 ml/ha.
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

-pryszczarek zbożowiec.
Zalecana dawka: 75 ml/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylotu muchówek, zgodnie z sygnalizacją.

-skrzypionki.
Zalecana dawka: 62,5 ml/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

pszenica ozima i jara, żyto, pszenżyto ozime i jare
-pryszczarki kwiatowe.
Zalecana dawka: 75-100 ml/ha.
Stosować na początku kwitnienia zbóż.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.

owies.
-ploniarka zbożówka.
Zalecana dawka: 75 ml/ha.
Stosować na początku krzewienia i po wykłoszeniu.

ziemniak.
-larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zalecana dawka: 50-75 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i starszych larw oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

rzepak ozimy.
-chowacz brukwiaczek.
Zalecana dawka: 75 ml/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

rzepak ozimy i jary, gorczyca.
-pchełki.
Zalecana dawka: 65 ml/ha.
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.

-słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
Zalecana dawka: 50 ml/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.

-szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Zalecana dawka: 75 ml/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.

-gnatarz rzepakowiec.
Zalecana dawka: 75-80 ml/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Środek w wyższej dawce stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

-mszyca kapuściana.
Zalecana dawka: 80 ml/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: w zabiegach aparaturą naziemną 150-400 l/ha (opryskiwanie: średniokropliste), aparaturą agrolotniczą 30-50 l/ha, aparaturą agrolotniczą wyposażoną w atomizery - 10 l/ha.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Zabieg agrolotniczy wykonać gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
4. W przypadku opryskiwania roślin rzepaku do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
5. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
6. Dla dawki powyżej 62,5 ml/ha środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
ziemniak - 7 dni
zboża -21 dni
rzepak, gorczyca-35 dni.

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): Dla dawki powyżej 62,5 ml - 6 godzin.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Znieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!