MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Abarex 018 EC

Grupa preparatów:
OwadobójczeRoztoczobójcze
Substancja czynna:
 • abamektyna
Grupa chemiczna:
 • produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ABAREX 018 EC jest środkiem owadobójczym i przędziorkobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działanianiu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania przędziorków i owadów szkodliwych w roślinach warzywnych i ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa wgłębnie.
Działanie na roślinę:
 • wgłębny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
 • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Ogórek pod osłonami – 3 dni
Pomidor pod osłonami – 3 dni
Papryka pod osłonami – 3 dni
Oberżyna pod osłonami – 3 dni
Rośliny ozdobne - NIE DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Abamektyna (produkt naturalny z grupy makrocyklicznych laktonów)
(mieszanina w stosunku 4:1)
2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino—heksopiranozylo)-3-O-
metylo-α-Larabino- heksopiranozyd (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5’S, 6S, 6’R, 8R,
12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6’[ (S)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5’,11,13,22-
tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo- [15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-
10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu (i),
2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino—heksopiranozylo)-3-O-
metylo-α-Larabino- heksopiranozyd (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5’S, 6S, 6’R, 8R,
12S, 13S, 20R, 21R, 24S)- 21,24-dihydroksy-6’-izopropylo-5’,11,13,22-
tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo- [15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-
10,14,16,22- tetraen-6-spiro-2’-(5’,6’-dihydro-2’H-piran)-12-ylu (ii) – 18 g w 1 litrze
środka.
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną – cykloheksanol
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Dziaa szkodliwie po pokniciu.
Dziaa bardzo toksycznie na organizmy wodne, moe powodowa dugo utrzymujce si
niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-23/2009i.r. z dnia 23.09.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Chryzantema
 • niecierpek nwowogwinejski
 • Oberżyna 
 • Ogórek 
 • Papryka 
 • Pomidor 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
a) ogórek (pod osłonami)
- przędziorek chmielowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300 – 1 500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.

b) pomidor, papryka, oberżyna (pod osłonami)
- przędziorek szklarniowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie środka: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 300 – 1 500 l/ha, w zależności od gatunku roślin.

UWAGI:
1. Abarex 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
Dopuszczalne są 4 zabiegi w sezonie.
2. Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową, również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
a) chryzantema ogrodowa, róża
- przędziorek chmielowiec
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 000 – 2 000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

b) chryzantema ogrodowa, niecierpek nowogwinejski
- wciornastek amerykański
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych objawów uszkodzeń.
Zalecane stężenie: 0,05 % (50 ml preparatu w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 000 – 2 000 l/ha, w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin na plantacji.

UWAGI:
1. Abarex 018 EC stosować przemiennie ze środkami o odmiennym mechanizmie działania.
Dopuszczalne są 4 zabiegi w sezonie.
2. Opryskiwać całe rośliny - zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową, również dolnej strony liści.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Informacje dodatkowe:
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,  nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.
 Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE

IX. OBAJWY ZATRUCIA
Rozszerzenie źrenic, drżenie mięśni, osłabienie, bezwład ruchowy.

X. PIERWSZA POMOC
Natychmiast wezwać lekarza.
Przerwać pracę. Zatrutego usunąć z miejsca działania preparatu, zdjąć odzież ochronną. Przy zaburzeniach oddychania należy wszcząć zabieg sztucznego oddychanie (najlepiej usta – usta).
W razie zanieczyszczenia skóry preparatem skażone miejsca zmyć wodą i mydłem.
W przypadku dostania się preparatu do oczu – przemywać je wodą przez 10-15 minut.
W razie połknięcia preparatu spowodować wymioty, podając do picia 1-2 szklanki wody.
W przypadku utraty przytomności nie powodować wymiotów, ani nic nie podawać doustnie.
Wczesne objawy zatrucia można zminimalizować przez spowodowanie wymiotów w ciągu 30 minut od czasu ekspozycji. Jeśli objawy zatrucia postępują, powodować wymioty i wykonywać pomiary płynów ustrojowych i elektrolitów oraz kontrolować ciśnienie krwi.
W ciężkich przypadkach obserwacje winny być kontynuowane przez kilka dni do czasu, aż objawy kliniczne nie będą ustępowały.
Abamektyna powoduje wzrost aktywności GABA, dlatego unikać podawania leków powodujących wzrost aktywności GABA (barbiturany, benzodiazepiny, itd.) u osób potencjalnie narażonych na abamektynę.

XI. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!