MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Diflufenikan 500 SC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • diflufenikan
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenoksynikotynoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
AGRO DIFLUFENIKAN 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) i niektórych jednoliściennych (głównie miotły zbożowej) w pszenicy ozimej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diflufenikan substancja aktywna AGRO DIFLUFENIKAN 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby.
Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe na środek np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa (w dawce wyższej z zalecanych), przytulia czepna,

Chwasty średnio wrażliwe na środek np.: komosa biała, samosiewy rzepaku,

Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, skrzyp polny, inne chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Diflufenikan – 2’4-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoanilid (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksyczne na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 8 /2008 i.r. z dnia 14.11.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Pszenica ozima

Zabieg wykonać:
Jesienią w fazie 2-3 liści pszenicy ozimej
Zalecana dawka środka: 0,2 – 0,3 l/ha.

UWAGA
Wyższą z zalecanych dawek stosować gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach rozwojowych
oraz w celu zwalczenia miotły zbożowej.

Wiosną w celu kompleksowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych stosować łącznie ze środkiem Chwastox Turbo 340 SL w fazie pełni krzewienia w dawce:
AGRO DIFLUFENIKAN 500 SC 0,1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
AGRO DIFLUFENIKAN 500 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby gdy wiosną zaorano plantację nie należy uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych roślin krzyżowych (kapustnych). Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością
opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym  mieszadłem, następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
przypadku stosowania środka AGRO DIFLUFENIKAN 500 SC z herbicydem Chwastox
Turbo 340 SL przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać Chwastox Turbo 340
uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC wyższej niż 30ºC z dala od źródeł ciepła.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronna i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki
ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY
ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

POMOC MEDYCZNA
zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!