MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Agro Propamocarb Plus 840 SL

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • fosetyl glinowy
 • propamokarb w postaci kompleksu z HCL
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy fosfonowych
 • związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
AGRO PROPAMOKARB PLUS 840 SL jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych (pod osłonami) i ozdobnych (pod osłonami) przed kompleksem grzybów glebowych (Phytophthora i Pythium).
Środek stosuje się doglebowo poprzez odkażenie podłoża i podlewanie.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • interwencyjnie
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pomidor, ogórek: 3 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
propamokarb w postaci kompleksu z HCl – 3-(dimetyloamino)propylokarbaminian propylu (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 530 g/1 środka.
fosetyl glinowy – etylowodorofosfonian glinu (związek z grupy fosfonowych) – 310 g/1 środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R - 15/2009i.r. z dnia 27.07.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • cyprysik Lawsona
 • Gerbera
 • niecierpek balsamina
 • niecierpek nwowogwinejski
 • Ogórek 
 • Pelargonia
 • Pomidor 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
ROŚLINY WARZYWNE (pod osłonami)
pomidor, ogórek
- zgnilizna pierścieniowa, zgorzele siewek, zgorzele podstawy łodyg, zgnilizny korzeni powodowane przez grzyby z rodzaju Pythium spp. i Phytophthora spp.

ODKAŻANIE
Środek stosować do ziemi kompostowej i innych substratów używanych do produkcji rozsady.
Zalecana dawka środka: 250 ml środka rozpuścić w 20 l wody na 1 000 litrów podłoża.
Pryzmę dokładnie polać cieczą użytkową i dokładnie wymieszać.

PODLEWANIE
Podlewania siewek lub rozsady.
Zalecane stężenie: 0,15 % (150 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2 - 3 l roztworu na 1 m2 powierzchni.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
Podlewanie roślin po posadzeniu na miejsce stałe.
Zalecane stężenie: 0,1% - 0,15% (100 –150 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l roztworu na 4 - 5 roślin.
Podlewanie roślin pomidora uprawianych na wełnie mineralnej.
Zalecane stężenie: 0,015% - 0,03% (15 – 30 ml środka w 100 litrach wody)
lub
dozowania przez system nawadniania kropelkowego:
Zalecane dawka: 1 – 2 l środka na 25 000 roślin.
Rośliny podlewać 1 - 2 razy w odstępach co 2-3 tygodnie.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
ROŚLINY OZDOBNE (pod osłonami)

PODLEWANIE

a) gerbera, syningia, cyprysik Lawsona.
- fytoftoroza.

b) pelargonia, niecierpek.
- zgorzel zgnilakowa
Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2 - 4 litrów na 1 m2 podłoża.
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości roślin.
W przypadku zagrożenia stosować bezpośrednio po sadzeniu roślin na miejsce stałe.
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
pomidor, ogórek: 3 dni.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem intensywnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, odpowiednie obuwie ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- Nie wdychać par cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
- W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.
- W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
- Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
- Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.

IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych
ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!