MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Allegro 250 SC

Producent:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • epoksykonazol
  • krezoksym metylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy strobiluryn
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
ALLEGRO 250 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym i quasi-układowym. Środek do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Działanie quasi-układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.
Działanie na roślinę:
  • quasi-układowy
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • wyniszczający
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża – 35 dni
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
epoksykonazol rac-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,3- -triazol (związek z grupy triazoli) - 125 g w 1 litrze środka,
krezoksym metylu (E)-2-metoksyimino[(2-(o-toliloksymetylo)fenylo]octan metylu (związek z grupy strobiluryn) - 125 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat stężonej zawiesiny
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo trzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
„Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-on oraz 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R -112/2009 z dnia 16.10.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZBOŻA OZIME
PSZENICA OZIMA
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna

PSZENŻYTO OZIME
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

JĘCZMIEŃ OZIMY
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła

ŻYTO
łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza liści
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie drobnokropliste.
Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

ZBOŻA OZIME I JARE

PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha.

PSZENŻYTO OZIME
septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów
Zalecana dawka: 1 l/ha.

JĘCZMIEŃ OZIMY
rdza jęczmienia, rynchosporioza, plamistość siatkowa
Zalecana dawka: 1 l/ha.

ŻYTO
rdza brunatna, rynchosporioza, septoriozy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.

JĘCZMIEŃ JARY
plamistość siatkowa, rdza jęczmienia, rynchosporioza
Zalecana dawka: 1 l/ha.

PSZENICA JARA
brunatna plamistość liści
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:
Dawkę 1,0 l/ha środka stosować:
- w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób grzybowych zbóż,
- do zwalczania brunatnej plamistości liści i fuzariozy kłosów pszenicy ozimej.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy krzewienia
- żyto: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.

Uwaga !
1. W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów na pszenicy i pszenżycie zalecany termin zabiegu opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
2. Do zwalczania fuzariozy kłosów w celu ograniczenia wytwarzania mykotoksyn środek stosować zapobiegawczo (w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych sprzyjających porażeniu) od początku do końca fazy kwitnienia.

UWAGI:
1. Środek stosować jednorazowo w okresie wegetacji zbóż:
- do zwalczania chorób podstawy źdźbła zbóż ozimych lub
- kompleksu chorób liści i kłosów zbóż jarych i ozimych.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ZBOŻA – 35 DNI

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dla od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
− Nie wdychać pary rozpylonej cieczy.
− Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
− W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem.
− Po przedostaniu się do dróg oddechowych: spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.
− Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć wodą z mydłem.
− W przypadku wystąpienia działania drażniącego skonsultować się z lekarzem.
− Zanieczyszczone oczy płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą, przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
− Nie należy wywoływać wymiotów, ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
− Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

IX. POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!