MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Apacz 50 WG

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • Chlotianidyna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy neonikotynoidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Apacz 50 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w ziemniakach i roślinach ozdobnych pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
  • układowy / systemiczny
  • wgłębny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZIEMNIAKI -7 DNI
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlotianidyna - (E)-1-(2-chloro-1,3 -tiazol- 5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna (związek z grupy neonikotynoidów) – 50%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2009 z dnia 13.01.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Gerbera
  • Sępolia fiołkowa
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Zalecana dawka:40 g/ha.
Zabieg wykonać okresie masowego składania jaj i wylęgu larw od fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju kwiatostanu.
Zaleca się maksymalnie dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, minimalna przerwa pomiędzy zabiegami 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)
gerbera
mączlik szklarniowy
Zalecane stężenie: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).

sępolia, gerbera
wciornastek zachodni
Zalecane stężenie: 0,04% (40g środka w 100 litrach wody).
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

UWAGI:

1. Środek działa niezależnie od temperatury i warunków pogodowych.
2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAKI -7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-  Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
-  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
-  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
-  Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!