MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Trebon 30 EC

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • etofenproks
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy eterów arylo-propylowych
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Trebon 30 EC – środek owadobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w rzepaku ozimym.
Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
etofenproks /2-(4-etoksyfenylo)-1-(3-fenoksybenzyloksy)-2-metylopropan/ (związek z
grupy eterów arylo-propylowych) – 300 g w 1 litrze środka.
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa
naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne; frakcja naftowa - niespecyfikowana.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Ograniczona dowody działania rakotwórczego.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 56/2009 z dnia 04.05.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 0,2 – 0,3 l/ha.
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj.

słodyszek rzepakowy
Zalecana dawka: 0,2 - 0,3 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Zalecana dawka: 0,25 – 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGA:
Środek najskuteczniej działa w temperaturze do 20˚C.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 300C.
Magazynować z dala od kwasów i zasad
Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
 Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
 Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!