MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Titan 100 EW

Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • zeta-cypermetryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Titan 100 EW jest środkiem owadobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZBOŻA (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto,
pszenżyto ozime i jare, owies)- 21 DNI
ZIEMNIAK, RZEPAK OZIMY, TYTOŃ - 14 DNI
JABŁOŃ - 7 DNI
Prewencja dla pszczół:
72 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
zeta-cypermetryna /mieszanina stereoizomerów (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-
dichlorowinylo)- 2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano(3-
fenoksyfenylo)metylu/ (związek z grupy pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
emulsja do sporządzania wodnej emulsji oleju w wodzie
Toksyczność:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce do 0,3 l/ha).
Bardzo toksyczny dla pszczół (stosowany w dawce powyżej 0,3 l/ha).
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 69/2009 z dnia 15.05.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
JABŁOŃ
toczyk gruszowiaczek
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw, w okresie przekwitania zimowych odmian jabłoni (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

- owocówka jabłkóweczka
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Zabieg wykonać, gdy występuje faza tzw. "czarnej główki".
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

UWAGI:
Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.
Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
a) w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
b) środka w dawce powyżej 0,3 l/ha środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA I JARA, JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY, ZYTO, PSZENŻYTO OZIME I JARE, OWIES
mszyce
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wykłoszeniu - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.

skrzypionki
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,15-0,2 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Wykonać w sezonie 1 do 2 zabiegów. Odstęp między zabiegami powinien wynosić 10 dni.

RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik)
Zalecana dawka: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

TYTOŃ
wciornastek tytoniowiec (wektor brązowej plamistości pomidora)

- rozsadnik
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Stosować 100 ml cieczy użytkowej na/m2.
Opryskiwać rozsadę 3-7 dni przed wysadzeniem w pole.

- na plantacji
trzykrotne opryskiwanie
Zalecane stężenie: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Pierwszy zabieg - po wysadzeniu rozsady -300 l cieczy/ha
Drugi zabieg - po 21 dniach -450 l cieczy/ha
Trzeci zabieg - po 42 dniach od pierwszego zabiegu -600 l cieczy/ha.

UWAGI:
Zaleca się stosować środek w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze zabieg wykonać pod koniec dnia.
Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:
a) w przypadku stosowania środka w dawce do 0,3 l/ha na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty i w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, zabieg należy wykonać wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.
b) środka w dawce powyżej 0,3 l/ha środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZBOŻA (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i jare, owies)- 21 DNI
ZIEMNIAK, RZEPAK OZIMY, TYTOŃ - 14 DNI
JABŁOŃ - 7 DNI

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE 0,3 L/HA - 6 GODZIN
STOSOWANIE ŚRODKA W DAWCE POWYŻEJ 0,3 L/HA - 3 DNI

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
- opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące uprawy.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
INFORMACJA DLA LEKARZA:
Środek zawiera węglowodory aromatyczne, które mogą powodować obrzęki i zapalenie płuc, jeżeli zostaną wchłonięte w czasie wymiotów.
Płukanie żołądka wykonać używając zgłębnika żołądka.
Substancja aktywna zeta-cypermetryna może wywołać odwracalną znieczulicę (objawy: poparzenia, pieczenie, zdrętwienie, ciarki, mrowienie) mijającą po kilku dniach.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!