MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Tilmor 240 EC

Tilmor 240 EC
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • protiokonazol
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: 12°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
TILMOR 240 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
protiokonazol 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-
2,4- dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-tion
(związek z grupy triazoli)- 80 g w 1 litrze środka,
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-
ol (związek z grupy konazoli-triazoli) – 160
g w 1 litrze środka,
Substancja niebezpieczna niebędąca substancją aktywną: N,N,-
dimetylodekanoamid.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-49/2009 z dnia 23.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 222/2009 z 17.12.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY
Sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób w następujących terminach i dawkach:
RZEPAK OZIMY
Jesienią – w stadium 4–8 liści rzepaku.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.
Wiosną – w fazie wzrostu pędu głównego.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Zalecana dawka: 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

RZEPAK JARY
W fazie wzrostu pędu głównego.
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, mączniak prawdziwy.
Zalecana dawka: 0,75 - 1 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie – drobnokropliste.
Stosowanie środka w tym terminie wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.

UWAGA:
1. Wyższe dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie i stopnia wrażliwości na choroby.
2. Środek można stosować 2 razy w okresie wegetacji w temperaturze powyżej 12oC.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY – NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został  zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!