MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Teridox 500 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • dimetachlor
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy chloroacetoanilidów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
TERIDOX 500 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek pobierany jest głównie poprzez pędy kiełkujących nasion chwastów, a w małym stopniu poprzez korzenie.

Chwasty wrażliwe, np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe, np.: gorczyca polna, maki, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż.
Chwasty odporne, np.: fiołek polny, ostrożeń polny, perz właściwy, przytulia czepna.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
dimetachlor /2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2’,6’–dimetyloacetanilid/ (związek z grupy
chloroacetanildów) – 500 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące
się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R - 65/2008 z dnia 23.09.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej następnego dnia po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Zalecana dawka: 2,5-3,5 l/ha (na glebach bardzo zwięzłych i bogatych w próchnicę dawkę podnieść do 4 l/ha.)
W przypadku silnego zachwaszczenia przytulią czepną środek stosować (w tym samym terminie) łącznie ze środkiem Command 480 EC w dawce:
Teridox 500 EC 2,5 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha.

RZEPAK JARY
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej następnego dnia po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
Środek stosować łącznie ze środkiem Command 480 EC w dawce:
Teridox 500 EC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Niższe z zalecanych dawek środka stosować na glebach lżejszych, o wysokiej kulturze rolnej i w optymalnych dla rzepaku ozimego warunkach, wyższe dawki na glebach cięższych.
2. Podczas stosowania mieszaniny ze środkiem Command 480 EC przestrzegać ściśle zaleceń, uwag, przeciwwskazań, środków ostrożności zawartych w etykiecie-instrukcji stosowania środka Command 480 EC.
3. Po zabiegu w rzepaku ozimym nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się glebie w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku ozimego opryskiwanej środkiem w okresie jesieni (w wyniku uszkodzenia roślin przez choroby, szkodniki, niesprzyjające warunki atmosferyczne) na polu tym, po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm, można uprawiać pszenicę ozimą i żyto. Po wiosennym zaoraniu rzepaku ozimego można uprawiać
wszystkie rośliny.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka Teridox 500 EC oraz mieszaniny Teridox 500 EC + Command 480 EC nie stosować:
- na glebach piaszczystych,
- po skiełkowaniu nasion rzepaku.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku łącznego stosowania środków Teridox 500 EC i Command 480 EC, najpierw przygotować ciecz użytkową środka Command 480 EC w połowie zalecanej ilości wody, następnie dodać środek Teridox 500 EC i uzupełnić wodą do wymaganej ilości dokładnie mieszając.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie przekraczającej zakresu 0–30°C.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Unikać zanieczyszczenia skóry.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Produkt i opakowanie traktować jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!