MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Starane 250 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • fluroksypyr
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, pszenżycie jarym, kukurydzy, na użytkach zielonych, trawnikach, boiskach sportowych, w trawach nasiennych, oraz w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna, przetaczniki, przytulia czepna, poziewnik szorstki, psianka czarna, powoje, rdesty, szczaw tępolistny, szczaw kędzierzawy, skrzyp polny, pokrzywy, przymiotno kanadyjskie (do fazy rozety), tobołki polne, wyki.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, dymnica pospolita, kurzyślad polny, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty odporne np.: rośliny jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fluroksypyr; kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy w formie estru
1-meptylo heptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu
pirydynokarboksylowego) - 250 g w 1 l środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Produkt łatwopalny
Działa drażniąco przez drogi oddechowe i skórę
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 634/99 z dnia 19.10.1999 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr 17/2002 z dnia 09.04.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R-637/2003p z dnia 13.10.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R- 160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-59/2007 z dnia 22.02.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- sady drzew ziarnkowych i pestkowych.
Najlepiej opryskiwać na przełomie maja i czerwca w celu niszczenia zachwaszczenia wtórnego, gdy chwasty osiągnęły wysokość 9-10 cm i wytworzyły co najmniej 3-4 liście. Środek można również stosować w ciągu całego okresu wegetacji w celu zniszczenia mniszka pospolitego na pasach murawy i w międzyrzędziach.
-Zalecana dawka: 1,5 l/ha; w przypadku silnego zachwaszczenia powojem polnym dawkę środka
podnieść do 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Podczas opryskiwania trawników w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy oraz ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z glebą, szczególnie pod koronami drzew.
3. W sadach nie dopuścić do opryskiwania pędów i niezdrewniałej kory drzew z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
4. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
5. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać etykiety – instrukcji stosowania tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roslin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
2. Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym srodkiem ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Zboża ozime.
- pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto.
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż. (37 w skali BBCH).-
Zalecana dawka: 0,5-0,8 l/ha.
Do zwalczania powojów stosować dawkę 0,8 l/ha.
Starane 250 EC można stosować do zwalczania chwastów dwuliściennych w mieszaninie ze środkiem
Chwastox Extra 300 SL, Granstar 75 WG lub Banvel 480 SL do końca fazy krzewienia zbóż w dawce:
Starane 250 EC 0,5-0,6 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha.
Starane 250 EC 0,3-0,4 l/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha.
Starane 250 EC 0,3-0,4 l/ha + Banvel 480 SL 0,2 l/ha.
W pszenicy i pszenżycie Starane 250 EC można stosować łącznie ze środkiem Apyros 75 WG do końca fazy krzewienia zbóż;
Starane 250 EC 0,4 l/ha + Apyros 75 WG 13,3-20 g/ha.
W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów jednoliściennych Starane 250 EC można stosować łącznie ze środkiem Puma Uniwersal 069 EW do końca fazy krzewienia chwastów jednoliściennych w dawkach:
Starane 250 EC 0,6-0,8 l/ha + Puma Uniwersal 069 EW 1-1,2 l/ha.

Zboża jare.
- pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare.
Opryskiwać od fazy 3-4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (37 w skali BBCH).
-Zalecana dawka: 0,5-0,8 l/ha.
Do zwalczania powojów stosować dawkę 0,8 l/ha.
Starane 250 EC można stosować łącznie ze środkiem Banvel 480 SL do końca fazy krzewienia zbóż w dawkach:
Starane 250 EC 0,3-0,4 l/ha + Banvel 480 SL 0,2 l/ha (pszenica jara),
lub
Starane 250 EC 0,3-0,4 l/ha + Banvel 480 SL 0,15 l/ha (jęczmień jary, pszenżyto jare).

Uwaga
W zbożach ozimych i jarych dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.

- kukurydza.
Środek stosować po wschodach kukurydzy w fazie od 3 do 6 liści kukurydzy.
-Zalecana dawka: 1 l/ha.
Uwaga
Nie stosować środka w kukurydzy odmiany Beko 1885

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Podczas opryskiwania trawników w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy oraz ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z glebą, szczególnie pod koronami drzew.
3. W sadach nie dopuścić do opryskiwania pędów i niezdrewniałej kory drzew z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
4. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
5. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać etykiety – instrukcji stosowania tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roslin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
2. Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym srodkiem ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
- użytki zielone, trawniki, boiska sportowe.
Środek stosować wiosną lub wcześnie jesienią (nie później niż do połowy września), gdy chwasty osiągną wysokość 8-10 cm i wytworzą co najmniej 3-4 liście
-Zalecana dawka: 0,8-1,2 l/ha.
(W przypadku masowego występowania mniszka pospolitego dawkę środka podnieść do 1,5 l/ha).
Starane 250 EC można stosować w mieszaninie z następującymi herbicydami w dawkach:
Starane 250 EC 0,6-1 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha,
lub
Starane 250 EC 0,6-0,8 l/ha + Aminopielik D 450 SL 2 l/ha.

- trawy nasienne.
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji traw, od pierwszego roku plonowania.
-Zalecana dawka: 1 l/ha.

UWAGI:
1. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a szczególnie bydła mlecznego, wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
2. Podczas opryskiwania trawników w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na drzewa i krzewy oraz ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej z glebą, szczególnie pod koronami drzew.
3. W sadach nie dopuścić do opryskiwania pędów i niezdrewniałej kory drzew z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
4. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C.
5. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać etykiety – instrukcji stosowania tych środków.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roslin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
2. Na plantacji, na której zastosowano środek Starane 250 EC w mieszaninie z innym srodkiem ochrony roślin należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład tej mieszaniny.
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): 7 dni.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00 C i nie wyższej niż 300C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Usuwać środek i opakowanie w sposób bezpieczny.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki nieużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!