MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Spotlight Plus 060 EO

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • karfentrazon etylowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazolinin
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
SPOTLIGHTPLUS 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowany nalistnie, przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego) oraz do desykacji rzepaku ozimego i jarego. Zwalcza także zachwaszczenie wtórne na plantacjach ziemniaka.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
karfentrazon etylowy (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-
4,5- dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-4- fluorofenylo] propanian etylu, (związek z grupy
triazolinin) – 60 g w 1 litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina wodna bakterii w oleju roślinnym
Toksyczność:
Działa drażniąco na skórę
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 854/2001 z dnia 26.06.2001 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-22/2002/p z dnia 25.11.2002 r.,
decyzją Nr R-2/2004 z dnia 26.02.2004 r.,
decyzją MRiRW nr R-174/2004o z dnia 08.04.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R- 142/2007 z dnia 23.04.2007 r.,
decyzją MRiRW Nr R- 324/07z dnia 09.07.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R- 148/2008 z dnia 30.10.2008 r.,
oraz MRiRW nr R- 197/2009d z dnia 24.11.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Rzepak 
  • Ziemniak 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej
Spotlight Plus 060 EO stosuje się w celu:
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez:
 zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
 zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
 zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw.
3. Zwalczania chwastów przed zbiorem - ograniczenia zachwaszczenia wtórnego.
4. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka.
Terminy niszczenia naci:
1. Termin fizjologiczny
Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. Zabieg wykonać w momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.
2. Termin uwzględniający choroby wirusowe:
Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, w około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:
 odmiany wczesne w III dekadzie lipca, w około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
 odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, w około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
 odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.
3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka
W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.
Zalecana dawka: 1 l/ha (zabieg jednorazowy).
Termin zbioru:
W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.
Gatunki chwastów dominujące w zachwaszczeniu wtórnym zwalczane podczas wykonywania zabiegu desykacji naci: rdest powojowy, tasznik pospolity, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna

Uwagi!
1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
2. Zabieg wykonać gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.

rzepak ozimy, rzepak jary
Środek stosować do desykacji (podsuszania) rzepaku przed zbiorem. Desykacja wyrównuje dojrzewanie rośliny uprawnej eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego oraz powoduje zasychanie chwastów. W roślinach z rodziny krzyżowych na przykład rzepaku, desykacja zmniejsza skłonność łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
Zalecana dawka: 1 l/ha (zabieg jednorazowy).
Zabieg wykonać, gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych 70 % łuszczyn jest żółtych, a nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe. Zbiór rzepaku wykonać w 10 dni po zabiegu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
 na mokre rośliny ziemniaka,
 gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz,
 podczas wysokich temperatur,
 gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 
 nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!