MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Solidan 480 SL

Grupa preparatów:
Regulator wzrostu
Substancja czynna:
  • etefon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosfonowych
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
SOLIDAN 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do rozpuszczania w wodzie.
SOLIDAN 480 SL przeznaczony jest do:
a/ przyspieszenia dojrzewania pomidorów gruntowych,
b/ ułatwienia mechanicznego zbioru wiśni i porzeczki czerwonej,
c/ przyspieszenia zbioru i poprawy wybarwienia jabłek.
SOLIDAN 480 SL wnika do tkanek roślinnej, ulegając rozpadowi wydziela etylen powodujący przyspieszenie procesu oddychania i dojrzewania owoców.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
POMIDORY - 10 DNI.
WIŚNIE I JABŁKA - 7 DNI.
PORZECZKA CZERWONA - 6 DNI.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
Etefon – kwas 2-chloroetylofosfonowy (związek z grupy fosfonowych) – 480 g w 1
litrze środka
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R- 2 /2009 i.r. z dnia 20. 02.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
  • Jabłoń
  • Pomidor 
  • Porzeczka 
  • Wiśnia
Dawka (dla roślin sadowniczych):
WIŚNIA.
ułatwienie mechanicznego zbioru.
Zalecane stężenie: 0,075% (75 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilości cieczy roboczej: 500 – 700 l/ha.
Opryskiwać drzewa jednorazowo 7-10 dni przed spodziewanym zbiorem.

PORZECZKA CZERWONA.
ułatwienie mechanicznego zbioru.
Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 l wody).
Zalecana objętość cieczy roboczej: 750 – 1 000 l/ha.
Opryskiwać krzewy jednorazowo 6-8 dni przed spodziewanym zbiorem.

JABŁOŃ (wczesne odmiany).
przyspieszenie zbioru, poprawa wybarwienia jabłek.
Zalecane stężenie: 0,12% (120 ml środka w 100 l wody).
Zalecana objętość cieczy roboczej: 500 – 700 l/ha.
Środek stosować jednorazowo na 10-12 dni przed przewidywanym zbiorem jabłek z drzew nie opryskiwanych.
Jabłka zbierać 7 dni po oprysku.

UWAGI:
Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować przyspieszone zamieranie liści (bez wpływu na plon).
Zbyt wczesne opryskanie jabłoni grozi uzyskaniem jabłek niewyrośniętych. Opóźnienie zbioru grozi opadnięciem dużej liczby owoców.
Środek zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
POMIDORY (w gruncie).
przyspieszenie dojrzewania. dojrzewanie owoców.
Zalecana dawka środka: 2,5 - 3,5 l/ha w 300-600 l wody.
Wyższą dawkę zastosować w temperaturze poniżej 16oC oraz na rośliny o dużej masie liści.
Opryskiwać w sposób zapewniający równomierne pokrycie całych roślin. Stosować jednorazowo w okresie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające tj. czerwone, różowe i zapalone stanowią 5-15%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50 – 65 % ogółu owoców na roślinach.

UWAGI:
Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować przyspieszone
zamieranie liści (bez wpływu na plon).
Zbyt wczesne opryskanie jabłoni grozi uzyskaniem jabłek niewyrośniętych. Opóźnienie zbioru grozi opadnięciem dużej liczby owoców.
Środek zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III. OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
POMIDORY - 10 DNI.
WIŚNIE I JABŁKA - 7 DNI.
PORZECZKA CZERWONA - 6 DNI.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem intensywnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Ciecz użytkową środka sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem / nie przetrzymywać jej dłużej niż 5 godzin.

VI. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej -10ºC.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież..
- Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni nie użytkowej rolniczo np. ugorze.
- Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni nie użytkowanej rolniczo stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opróżnione opakowania traktować jak odpad komunalny.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!