MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sisko 70 WG

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • metamitron
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazynonów
Zakres temperatur:
min: 10°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w buraku cukrowym, buraku ćwikłowym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, wyczyniec polny, wyka wąskolistna.

Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, owies głuchy, rdest powojowaty, włośnica sina.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy
triazynonów) – 70%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezw. MRiGŻ. Nr 559/99 z dnia 21.05.1999 r.
zmieniona decyzja MRiRW Nr R-32/2004p z dnia 19.01.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-193/2004o z dnia 26.04.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-284/2007 z dnia 11.06.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
burak cukrowy
Opryskiwać do 3 dni po siewie buraków, na dobrze uprawioną (bez grud) wilgotną glebę.
-Zalecana dawka: 5 kg/ha.

burak ćwikłowy
Środek stosować:
do 3 dni po siewie, na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę, lub po wschodach buraków, po wytworzeniu liścieni do fazy 2-4 liści.
-Zalecana dawka: 5 kg/ha.
Środek można stosować powschodowo w fazie 2-4 liści buraka z adiuwantem Atpolan 80 EC
Sisko 70 WG 4-5 kg/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Środek można stosować w dawkach dzielonych
I zabieg - po wytworzeniu liścieni do fazy 2-4 liści buraka na chwasty w fazie liścieni
-Zalecana dawka: 2 kg/ha.

II zabieg - w fazie liścieni chwastów tj. w 7-10 dni po pierwszym zabiegu
-Zalecana dawka: 2 kg/ha.
W zabiegach w dawkach dzielonych wskazany jest dodatek adiuwanta Atpolan 80 EC w dawce 1,5 l/ha podczas każdego zabiegu, szczególnie gdy występują gatunki średnio wrażliwe lub chwasty zaawansowane we wzroście.
W przypadku zastosowania środka Sisko 70 WG w terminie do 3 dni po siewie buraków możliwe jest użycie go także w zabiegu wykonanym po wschodach buraków, zaleca się wtedy stosować dawkę 3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Niższe z zalecanych dawki stosować wtedy, gdy chwasty znajdują się w młodszych fazach rozwojowych, natomiast do zwalczania chwastów starszych oraz średnio wrażliwych stosować wyższe z zalecanych dawki środka.
2. Środek Sisko 70 WG z dodatkiem adiuwanta najlepiej stosować w temperaturze 15-20oC.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym
- w okresie kiełkowania buraków
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
- w temperaturze niższej niż 10oC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Sisko 70 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. w terminie przedwschodowym
- w okresie kiełkowania buraków
- w okresie długotrwałej suszy
2. w terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
- na rośliny mokre
- w okresie spodziewanych przymrozków
- w temperaturze niższej niż 10oC.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Sisko 70 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku stosowania środka Sisko 70 WG z adiuwantem (Atpolan 80 EC) dodać ten adiuwant (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Sisko 70 WG sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie wymaganej ilości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości z włączonym mieszadłem.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas powschodowego stosowania środka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu srodowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!