MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sfera 267,5 EC

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • cyprokonazol
 • trifloksystrobina
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy strobiluryn
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym i mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego oraz buraka cukrowego i pastewnego przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
 • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
zboża - 45 dni,
buraki – 21 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
triflkosystrobina (E)-metoksyimino{(E)-α- [1- α, α, α- trifluoro-m-toilo)
etylidenoaminooksy]-o- tolilo}octan metylu (związek z grupy strobiluryn) - 187,5 g
cyprokonazol (4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylo-2-pirymidynoamina (związek z
grupy triazoli) - 80 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Zawiera trifloksystrobinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa drażniąco na oczy.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo
utrzymujące ię
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MR i RW Nr 827/2001r. z dnia 23.03.2001r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-170/2003p z dnia 29.07.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R-121/2004o z dnia 11.03.2004r. oraz decyzją Nr R-77/2006 z
dnia
17.10. 2006 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Burak cukrowy 
 • Burak pastewny 
 • Jęczmień 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima, pszenica jara.
-mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza źdźbłowa, septorioza liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści.

jęczmień ozimy, jęczmień jary.
- mączniak prawdziwy, rdza karłowa, rynchosporioza, plamistość siatkowa.

Zalecana dawka: 0,8 – 1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających rozwojowi chorób
grzybowych zbóż oraz w zwalczaniu brunatnej plamistości liści w pszenicy.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób:
- pszenica: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
- jęczmień: od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

burak cukrowy, burak pastewny.
- chwościk buraka, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy.

Zalecana dawka: 0,5-0,7 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy silnej infekcji grzybów.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować na rośliny suche po pojawieniu się pierwszych objawów chorób.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): zboża - 45 dni,
buraki – 21 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie umyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpiecznych.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!