MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sekator 125 OD

Sekator 125 OD
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • amidosulfuron
  • jodosulfuron metylosodowy
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
  • związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: 5°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
jodosulfuron metylosodowy sól jednosodowa estru metylowego kwasu 4-jodo-2- [3-(4-metoksy-6-metylo-
1,3,5-triazyn-2-ylo) - uridosulfonylo] benzoesowego (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g
w 1 litrze środka
amidosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-metanosulfonylo-(metylo)- sulfamoilomocznik
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory
ciężkie aromatyzowane; frakcja naftowa – nie specyfikowana.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zawiesina oleinowa do rozcieńczania wodą
Toksyczność:
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-21/2006 z dnia 26.07.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 121/2009 z 14.07.2009 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO.
Opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 0,15 l/ha.
Środek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5oC.

JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE.
Opryskiwać od fazy 3 liści do końca krzewienia.
Zalecana dawka: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów tj. susza, niska wilgotność powietrza oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju i
występujące w większym nasileniu.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu, które wystąpiły po upływie tego okresu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać tylko kukurydzę, pszenicę jarą, ziemniaki.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
- przed spodziewanym silnym przymrozkiem,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
- przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
 Chronić przed dziećmi.
 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
 Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
 W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!