MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Scenic 080 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • fluoksastrobina
 • propikonazol
 • tebukonazol
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy strobiluryn
 • związek z grupy triazoli
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Scenic 080 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania. Środek o działaniu kontaktowym i systemicznym przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż, przez zaprawianie w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
protiokonazol 2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4- dihydro-3H-1,2,4-
triazol-3-tion (związek z grupy triazoli) - 37,5 g w 1 litrze środka,
fluoksastrobina (E)-[2-[[6-(2-chlorofenoksy)-5-fluoro-4-pirymidynylo]-okso]fenylo](5,6- dihydro-1,4,2-
dioksazyno-3-ylo)metanon O-metyloksym (związek z grupy strobilurin) -37,5 g w 1 litrze środka,
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol (związek z grupy
triazoli) - 5 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-87/2008 z dnia 28.11.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Pszenżyto 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZBOŻA OZIME I JARE

pszenica ozima
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca i gładka

pszenżyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek

żyto
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta

pszenica jara
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca i gładka
Zalecana dawka: 100 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA - NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w osobnym nac zyniu. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Scenic 080 FS. Dopiero wówczas zawiesinę dobrze wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawianie ziarna przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGI:
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
 Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!