MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Bi 58 Nowy

Importer:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • dimetoat
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fosforoorganicznych
Zakres temperatur:
min: 15°C, max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek owadobójczy, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych.
W roślinie działa systemicznie.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
pszenica ozima, jęczmień jary 21 dni
Prewencja dla pszczół:
504 godz.
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
dimetoat /ditiofosforan 0,0-dimetylo-S- metylokarbamoilometylu / (związek z grupy fosfoorganicznych) - 400 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
związek z grupy fosforoorganicznych
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku,
Środek bardzo toksyczny dla pszczół.
Nr zezwolenia:
MRiRW PR.or. 4081-310/2003p z dnia 01.10.2003 r
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
pszenica ozima, jęczmień jary
 mszyce
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15ºC.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środka nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których
kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji
3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnonego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w orginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC, z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami, i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując środki ochronny osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ
PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
PIERWSZA POMOC I INFORMACJE DLA LEKARZA
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta wodą; zasięgnąć porady
lekarskiej. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w
przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub
etykietę.
Wskazówki dla lekarza:
Symptomy: inhibitor cholinoesterazy.
Postępowanie: Leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
ANTIDOTUM: przy cholinoesterazie: atropina.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!