MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sarbeet duo 160 EC

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • desmedifan
  • fenmedifan
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
  • związek z grupy fenylokarbaminianów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Sarbeet Duo 160 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym, buraku pastewnym.
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe np: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, lnica pospolita, łoboda rozłożysta, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, sporek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np: bieluń dziędzierzawa, dymnica pospolita, fiołek polny, kurzyślad polny, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest powojowaty, sit dwudzielny.
Chwasty odporne np: bodziszek drobny, chaber bławatek, chwasty jednoliścienne, iglica pospolita, łoczyga pospolita, maruna bezwonna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia czepna, rdest ostrogorzki, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, skrzyp polny, szczaw polny, szczyr roczny, wyki, złocień polny.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g w 1 litrze środka
3-(3-metylofenylo) karbamoiloksykarbanilan metylu
desmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) – 80 g w 1 litrze środka
3-karbaniloksykarbanilan etylu
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr 816/2001 z dnia 09.03.2001 r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R-217/2003/p z dnia 31.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-108/2004o z dnia 03.03.2004 r.,
decyzja MRiRW Nr R-394/2007 z dnia 21.08.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R-410/2007 z dnia 13.09.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 102/2008 z dnia 23.05.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (PLANTACJE PRODUKCYJNE)
W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się następujące warianty stosowania środka Sarbeet Duo 160 EC w systemie powschodowego zwalczania chwastów.
1. Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni pierwszy zabieg: Sarbeet Duo 160 EC 1,5 l/ha
drugi zabieg: Sarbeet Duo 160 EC 1,5 l/ha w 5-10 po pierwszym zabiegu, na chwasty w fazie liścieni.
trzeci zabieg: Sarbeet Duo 160 EC 2 l/ha w 5-10 dni po drugim zabiegu, na chwasty w fazie liścieni.
2. Od fazy 2 liści właściwych buraka, chwasty w fazie 2 liści pierwszy zabieg: Sarbeet Duo 160 EC 2 l/ha drugi zabieg: Sarbeet Duo 160 EC 3 l/ha w 5-10 dni po pierwszym zabiegu
3. W fazie 2-4 liści właściwych buraka, chwasty w fazie 2 liści lub w późniejszej fazie rozwojowej, tylko w przypadku niemożności wykonania zabiegu w dawkach dzielonych. Zabieg taki nie zabezpiecza plantacji przed powtórnym
zachwaszczeniem
Zalecana dawka: 5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.
2. Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza zastosowania środka Sarbeet Duo 160 EC.
3. Sarbeet Duo 160 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu zwłaszcza wówczas, gdy chwasty ponownie kiełkują w drugiej połowie lata.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu
uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY.

V PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
a) na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
b) na rośliny mokre,
c) w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 25o C,
d) w okresie spodziewanych przymrozków,
e) w ilości wody większej niż 300 l/ha,
f) z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,
g) podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw w l a ć o d m i e r z o n ą i l o ś ć ś r o d k a, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6
godzin przed spodziewanym deszczem - zawsze z włączonym mieszadłem.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
* znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
* nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0oC-30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy , u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!