MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Sadofosat 350 SL

Importer:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • 2,4-D kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy
  • glifosat w formie soli izopropyloaminowej
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy aminofosfonianów
  • związek z grupy fenoksykwasów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, perz właściwy, przetaczniki, przymiotno kanadyjskie, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny , przytulia czepna, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wilczomlecz obrotny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, pokrzywa żegawka, rdest ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata, ślaz zaniedbany.
Chwasty odporne np.: skrzyp polny.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli dimetyloaminowej – 90 g/l
glifosat (związek z grupy kwasów fosfonowych ) w formie soli izopropyloaminowej –
260 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Toksyczność:
(R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.
(R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezw.MRiRW Nr 845/2001 z dnia 17.05.2001 r.
Zmienione decyzjąa MRiRW Nr R - 661/2003p z dnia 27.10.2003r.
oraz decyzją MRiRW Nr R - 139/2004o z dnia 25.03.2004 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
- sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe).
Środek stosować na rosnące chwasty w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów
-Zalecana dawka: 5 l/ha (chwasty wrażliwe), 6-7 l/ha (chwasty średnio wrażliwe).
Zalecana ilość wody: 200-300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin
- na rośliny mokre
- przed spodziewanym deszczem
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. 
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S2) Chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć .porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
(S45) W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!