MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Delan 700WG

Delan 700WG
Importer:
Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • ditianon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy antrachinonów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
  • interwencyjnie
  • zapobiegawczo
Czas działania interwencyjnego:
36 godz.
Karencja:
jabłoń - 21 dni
jabłoń (przy łącznym stosowaniu z preparatem Discus 500 WG) - 28 dni.
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
  • cały sezon wegetacyjny
Substancja czynna:
ditianon 2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon (związek z grupy antrachinonów) - 700 g/kg
Grupa chemiczna:
związek z grupy antrachinonów
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu.
Ryzyko uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
MRiRW Nr R-562/2003 z dnia 24.09.2003 r
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jabłoń
Dawka (dla roślin sadowniczych):
jabłoń
- parch jabłoni
Zalecane dawki: 0,5 i 0,75 kg/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 250-750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Delan 700 WG można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.
Środek stosować od początku wegetacji zapobiegawczo lub interwencyjnie (do 36 godzin po infekcji).
Delan 700 WG można stosować łącznie ze środkiem Discus 500 WG.
Zalecana dawka: Delan 700 WG - 0,3 kg/ha + Discus 500 WG - 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 250 -750 l/ha w zależności od wielkości drzew.
Mieszaninę stosować zapobiegawczo od fazy zielonego pąka lub interwencyjnie (do 48 godzin po infekcji), nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.
Uwaga: Mieszaninę stosuję się w celu zapobiegania pojawienia się form parcha jabłoni odpornych na środki z grupy strobiluryn.
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego
mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku łącznego stosowania ze środkiem Discus 500 WG odważona ilość środka Delan 700 WG wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza, wsypać odważoną ilość środka Discus 500 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać przez 15 minut pod bieżąca wodą przy szeroko otwartych oczach, konsultacje okulistyczne.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWAĆ ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!