MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Rizolex 50 WP

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tolchlofos metylowy(związek z grupy fosforoorganicznych)
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek grzybobójczy w formie proszku o działaniu kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania bulw ziemniaka przeciwko rizoktoniozie, odkażania podłoża w nasadzeniach w roślinach ozdobnych przeciwko rizoktoniozie oraz zwalczania grzybów kapeluszowych występujących na powierzchni podłoża w nasadzeniach roślin ozdobnych.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tolchlofos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) tiofosforan O-(2,6
dichloro-4-metylofenylo)-O,O-dimetylu - 50%.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
proszek
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R – 24/2004 z dnia 10.05.2004 r., zmienione decyzja MRiRW Nr
R-143/2007 z dnia 23.04.2007 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Anturium
  • bluszcz irlandzki
  • bluszcz pospolity
  • Ziemniak 
  • złocień koreański
  • złocień właściwy
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak.
-rizoktonioza.
Środek stosować wiosną do zaprawiania sadzeniaków ziemniaka jedną z dwóch metod:
1. Zaprawianie na sucho (pudrowanie).
Zalecana dawka: 50 g środka na 100 kg sadzeniaków.
Zaprawiać bulwy w zasobniku sadzarki czerpakowej do bulw ziemniaka (o pojemności 150 kg). Napełniając zbiornik sadzarki każdą partię sadzeniaków posypywać odważoną ilością środka. Zaprawianie następuje w czasie pracy sadzarki.

2. Zaprawianie na mokro.
Zalecana dawka:
- 1 litr 5% cieczy użytkowej (50 g środka w 1 litrze wody na 100 kg sadzeniaków).
Zaprawiać bulwy w zaprawiarce pianowej współpracującej z sadzarką do bulw ziemniaka (zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki).
Warunkiem dobrego pienienia zawiesiny jest użycie miękkiej wody pobieranej ze źródeł otwartych lub wody deszczowej.

UWAGI:
1. Zaprawiać bulwy najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.
2. Zaprawionych bulw ziemniaka używać wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Rośliny ozdobne (pod osłonami).
złocień
-rizoktonioza.
Środek stosować bezpośrednio przed wysadzaniem sadzonek.Zalecana dawka 2,5 g/m2 powierzchni.
Środek rozsypać na powierzchni podłoża i wymieszać z glebą na głębokość 10 cm.

bluszcz
- rizoktonioza
Zalecane stężenie: 0,1% (100 g środka w 100 litrach wody).
Powierzchnię gleby opryskiwać cieczą użytkową w ilości 2 – 2,5 litra cieczy użytkowej/m2.

bluszcz, anturium
- grzyby kapeluszowe na powierzchni podłoża.
Zalecane stężenie: 0,1% (100 g środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 2-2,5 litra/m2 (w zależności od nasilenia występowania grzybów kapeluszowych).
Po zebraniu grzybów i wzruszeniu powierzchni podłoża podlać glebę. Zabieg powtórzyć kilkakrotnie co 2-3 tygodnie.
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ ( okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o C i nie wyższej niż 30o C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać pyłu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Nosić odpowiedni rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej stosując te same środki ochrony osobistej.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy uzytkowej podczas kolejnego zaprawiania tą samą zaprawą; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się pracować z substancjami wykazujacymi działanie antycholinesterazowe osobom z przeciwskazaniami lekarza do takiej pracy.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!