MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Reglone Turbo 200 SL

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • jon dikwatu
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max:
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji (podsuszania) niektórych roślin uprawnych i zwalczania chwastów, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany  nalistnie, przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji plantacji: rzepaku, słonecznika, bobiku, grochu, fasoli,  łubinu, grochu pastewnego (peluszki), desykacji plantacji nasiennych, takich roślin jak: len, gorczyca, wyka, koniczyny, lucerna, seradela, burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, facelia, bób, koper, marchew, rzodkiewka, sałata, szczaw, szpinak, trawy (kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna), zwalczania chwastów przed wschodami roślin ziemniaka, zwalczania chwastów w roślinach warzywnych, sadowniczych oraz zielarskich.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
jon dikwatu (związek z grupy pirydyli) – 200 g/l zwilżacz – 150 g/l.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Toksyczność:
(R22) Działa szkodliwie po połknięciu.
(R36/38) Działa drażniąco na oczy i skórę.
(R51) Działa toksycznie na organizmy wodne.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 408/98 z dnia 13.11.1998 r. zmienione decyzją MRiRW z dnia
18.01.2001 r., decyzją MRiRW Nr 4/2001 z dnia 25.10.2001 r., decyzją MRiRW Nr R-
82/2003p z dnia 23.07.2003r., decyzją MRiRW Nr R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r.
oraz decyzją MRiRW Nr R-344/2004 z dnia 18.10.2004 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY
\
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu): NIE
DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu): 3 godziny.

Uwaga
Na plantacjach z kwitnącymi chwastami a także w bliskim sąsiedztwie kwitnących roślin zabieg wykonać przed wieczorem po zakończeniu dziennego lotu pszczół.
 
PRZECIWWSKAZANIA
1. Potraktowanych środkiem roślin oraz ich części, a także resztek poomłotowych nie wolno przeznaczać do spożycia (np. fasola, groch) ani na paszę wcześniej niż po upływie 3 tygodni od zbioru.
2. W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem Reglone Turbo 200 SL może wynosić do 25%.
3. Wody poddanej działaniu środka nie używać do picia, pojenia zwierząt, opryskiwania, nawadniania roślin i do kąpieli - przez 24 godziny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania po środku trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Przygotowując mieszaniny środków najpierw przygotować ciecz użytkową środka zawierającego symazynę (zgodnie z zaleceniami podanymi w etykietach-instrukcjach stosowania tych herbicydów), a do niej wlać odmierzoną ilość środka Reglone Turbo 200 SL i dokładnie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są końcówki rozpylaczy
płaskostrumieniowe np. XR lub DG 8005, 11005, 8006, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami:
 w przypadku końcówek o kącie 80 wyżej tj. 60-80 cm
 w przypadku końcówek o kącie 110 niżej tj. 40-50 cm
Stosowanie końcówek typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie zabiegu gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
W czasie opryskiwania unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga
Opryskując opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym stosować ciecz użytkową o stężeniu nie
wyższym niż 1% (1 l środka Reglone Turbo 200 SL w 100 l wody).
 
PRZECHOWYWANIE
(S7) Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
(S15) Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
(S47/49) Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
(S1/2) Przechowywać pod zamknięciem i i chronić przed dziećmi.
(S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
(S20/21) Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
(S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
(S24/25) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
(S26) W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
(S27) Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
(S28) W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
(S36/37/39) Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i 
okulary/ochronę twarzy.
(S46) W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO  ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELOW, W TYM DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

UWAGA
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szansa skutecznej pomocy istnieje w pierwszych godzinach po zatruciu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze sobą etykietę-instrukcję stosowania środka.

POMOC MEDYCZNA
Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem przeczyszczającym na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4 . Powtarzać co 4-6 godzin dopóki stolce zawierać będą adsorbent.
Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność. W hemoperfuzji lub hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych np. heparyny. Zwracać uwagę na utrzymanie prawidłowej równowagi wodno - elektrolitowej.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!