MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Reglone 200 SL

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • jon dikwatu
Grupa chemiczna:
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy przeznaczony do desykacji (podsuszania) niektórych roślin uprawnych i zwalczania chwastów, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka nasiennego, jadalnego i przemysłowego), desykacji plantacji: rzepaku, słonecznika, bobiku, grochu, fasoli, łubinu, desykacji plantacji nasiennych, takich roślin jak: len, gorczyca, wyka, koniczyna, lucerna, bób, trawy (kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa, stokłosa bezostna).

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa kontaktowo i przemieszcza się w ograniczonym stopniu w roślinie. Niszczy nadziemne zielone części roślin, przez które jest szybko absorbowany. Opady deszczu wkrótce po opryskiwaniu nie obniżają skuteczności działania środka.
Wyższe temperatury i silniejsze nasłonecznienie przyspieszają jego działanie. Środek traci aktywność po zetknięciu się z glebą w ciągu 1-3 dni, najszybciej następuje to na glebie gliniastej.
Działanie na roślinę:
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
jon dikwatu /kation 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenantrenowy/ (dibromek dikwatu;
związek z grupy pirydyli) – 200 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w
astępstwie
długotrwałego narażenia.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Zawiera dikwat. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiGŻ Nr 407/98 z dnia 13.11.1998 r.,
zmienione decyzją MRiRW z dnia 19.03.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr 4/2001 z dnia 25.10.2001 r.,
decyzją MRiRW Nr R-81/2003p z dnia 22.07.2003 r.,
decyzją MRiRW Nr R-128/2004o z dnia 19.03.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-343/2004 z dnia 19.10.2004 r.,
decyzją MRiRW Nr R-271/2007 z dnia 04.06.2007 r.,
decyzją MRiRW nr R-154/2008 z dnia 24.11.2008 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R-161/2009d z dnia 20.10.2009 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi:
Preparat działa w uprawach:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
Wyższe z zalecanych dawek środka stosować na zwarte łany roślin, rośliny wyrośnięte,
w warunkach silnego zachwaszczenia i w późniejszych fazach rozwojowych chwastów.
1. Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.
Reglone 200 SL stosuje się w celu:
1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw poprzez:
a) zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
b) zapobieganie i ograniczanie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
c) zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowanie plantacji ziemniaka do zbioru bulw:
2
a) przyspieszenie dojrzewania bulw ziemniaka,
b) zwiększenie udziału frakcji sadzeniakowej w plonie bulw.
3. Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru bulw ziemniaka.
Środek stosować w dawkach dzielonych:
I zabieg w dawce 2-3 l/ha,
II zabieg w 4-6 dni po pierwszym zabiegu, w dawce 2 l/ha.
Termin niszczenia naci
Termin stosowania środka ustala się w zależności od przebiegu warunków agrometeorologicznych
w danym rejonie kraju, od grupy wczesności odmiany, przeznaczenia ziemniaków, wielkości bulw
oraz stopnia dojrzałości skórki na bulwach ziemniaka.
Uwzględniający zagrożenie chorobami wirusowymi na plantacjach nasiennych:
Niszczenie naci ziemniaczanej daje najlepsze efekty, gdy zabieg wykonuje się do około 2 tygodni
po głównym locie mszyc (wektorów chorób wirusowych), z tego powodu należy uzyskać
szczegółowe informacje o przebiegu lotów w danym roku i rejonie (IHAR Oddział Bonin, lokalne
oddziały Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin).
Ze względu na dojrzałość skórki zabieg wykonuje się na ogół:
– odmiany wczesne od III dekady lipca do I dekady sierpnia,
– odmiany średniowczesne od I do II dekady sierpnia,
– odmiany późne do końca sierpnia (ze znacznie słabszym efektem w ograniczaniu porażenia
bulw ziemniaka).
Uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka:
W programie ochrony plantacji przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej traktuje się
jako ostatni zabieg ochronny, niszczący zarodniki grzyba, przemieszczające się z części
nadziemnej roślin ziemniaka do bulw.
Termin zbioru: w 10-14 dni po zastosowaniu środka Reglone 200 SL.
Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie przez okres dłuższy, niż 3 tygodnie może spowodować
odrastanie części nadziemnych roślin oraz zwiększa zagrożenie porażeniem bulw rizoktoniozą.
Uwagi:
1. W okresie długotrwałej suszy nie wykonywać niszczenia naci. Zabieg wykonać, gdy rośliny
ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny, we
wczesnych godzinach rannych).
2. Nie wykonywać niszczenia naci ziemniaczanej, gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są
widoczne na powierzchni.
3
3. Na plantacjach nasiennych ziemniaka zaleca się stosowanie dawek dzielonych, ze względu na
możliwość równomiernego zniszczenia naci.
4. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej, do cieczy użytkowej nie dodawać
zwilżacza.
II. Desykacja (podsuszanie) roślin uprawianych na nasiona.
Desykacja wyrównuje dojrzewanie roślin eliminując wpływ nierównomiernego rozsiania
nawozów mineralnych i zróżnicowania glebowego oraz likwiduje wtórne zachwaszczenie,
powodując zasychanie chwastów. W roślinach krzyżowych, np.: w rzepaku zmniejsza skłonność
łuszczyn do pękania, obniża wilgotność nasion i decyduje o terminie zbioru.
2. ROŚLINY OLEISTE
A) RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY
Desykacja plantacji nasiennych i przeznaczonych na przerób przemysłowy.
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy na plantacji rzepaku na pędach głównych roślin 70% łuszczyn jest
żółtawo-seledynowych, nasiona w górnej części pędu są ciemnobrązowe, a w części środkowej
i dolnej pędu czarne, tj. 3-4 dni po terminie koszenia w przypadku sprzętu dwufazowego.
Termin zbioru: w 4-10 dni po opryskiwaniu.
B) LEN OLEISTY
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy około 90% torebek nasiennych zbrązowiało, a nasiona są w pełni
dojrzałe.
Termin zbioru: w 6-8 dni po opryskiwaniu.
C) SŁONECZNIK
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: po opadnięciu płatków kwiatowych, gdy nasiona w koszyczku są w pełni
dojrzałe, dolna strona koszyczka zmienia barwę z żółtej na brązową, a liście u podstawy i
pośrodku łodygi zaczynają więdnąć.
Termin zbioru: w 10-14 dni po opryskiwaniu.
D) GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA SAREPSKA
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy dolne łuszczyny są żółte i nie wykazują jeszcze objawów pękania.
Termin zbioru: w 4-6 dni po opryskiwaniu.
4
3. ROŚLINY MOTYLKOWE GRUBONASIENNE
A) BOBIK
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy około 80% strąków jest sczerniałych, pozostałe brązowieją, w około
5-6 dni po terminie koszenia w przypadku zbioru dwufazowego.
Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu.
B) ŁUBIN ŻÓŁTY, ŁUBIN BIAŁY, ŁUBIN WĄSKOLISTNY
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy strąki na pędzie i co najmniej połowa bocznych są zbrązowiałe,
pozostałe żółte, a nasiona fizjologicznie dojrzałe.
Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu (łubin żółty do 7 dni po opryskiwaniu).
C) WYKA
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy rośliny są żółte, dolne strąki brązowe i suche, górne brązowiejące, co
najmniej 90% strąków dojrzałych, gdy nasiona łatwo oddzielają się od strąka.
Termin zbioru: w 4-7 dni po opryskiwaniu.
4. ROŚLINY MOTYLKOWE DROBNONASIENNE
A) KONICZYNA BIAŁA
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy co najmniej 70% główek zbrunatniało.
Termin zbioru: dwufazowy, koszenie w 24 godziny po opryskiwaniu. Zbiór kombajnem w
czasie słonecznej pogody w 2-3 dni po opryskiwaniu, podczas innej pogody w 3-6 dni po
opryskiwaniu.
B) LUCERNA SIEWNA
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy 60% strąków jest czarno-brązowych, pozostałe brązowe, tylko
pojedyncze zielone, a 80% nasion żółtych.
Termin zbioru: w 5-7 dni po opryskiwaniu.
5. TRAWY NASIENNE
A) KUPKÓWKA POSPOLITA
Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.
5
Termin stosowania: w końcowej fazie dojrzałości woskowej nasion (między 20.VI.-05.VII.),
gdy wilgotność nasion wynosi 40-50%.
Termin zbioru: w 3 dni po opryskiwaniu.
B) TYMOTKA ŁĄKOWA
Zalecana dawka: 3 l/ha.
Termin stosowania: w końcowej fazie dojrzałości woskowej nasion (pomiędzy 15-30.VII.), gdy
wilgotność nasion wynosi 40-45%.
Termin zbioru: w 5-7 dni po opryskiwaniu.
C) KOSTRZEWA ŁĄKOWA
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: w końcowej fazie dojrzałości nasion (pomiędzy 20.VI.-05.VII.).
Termin zbioru: w 5-7 dni po opryskiwaniu.
D) STOKŁOSA BEZOSTNA
Zalecana dawka: 2-3 l/ha.
Termin stosowania: w końcowej fazie dojrzałości nasion (20-30.VII.).
Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu.
6. INNE WARZYWA (DESYKACJA PLANTACJI NASIENNYCH)
A) BÓB
Zalecana dawka: 2,5-3 l/ha.
Termin stosowania: gdy około 80% strąków jest sczerniałych, pozostałe brązowieją.
Termin zbioru: w 7-10 dni po opryskiwaniu.
Uwagi:
1. Środka nie stosować do desykacji cebuli nasiennej.
2. Stosując środek do podsuszania roślin, do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający.
Zwilżacza nie dodawać w przypadku niszczenia naci ziemniaczanej i desykacji grochu.
Zalecana ilość wody:
200-300 l/ha na plantacjach niskich roślin, gdy łan jest mało zwarty,
400-600 l/ha na plantacjach roślin wysokich i zwartych, np.: rzepaku.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji odchwaszczonych środkiem Reglone 200 SL,
6
w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po ponownym
przygotowaniu pola można uprawiać wszystkie rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
IV PRZECIWWSKAZANIA
1. Potraktowanych środkiem roślin oraz ich części, a także resztek poomłotowych nie wolno
przeznaczać do spożycia ani na paszę wcześniej, niż po upływie 3 tygodni od zbioru.
2. W dziennej diecie żywieniowej krów, owiec, kur udział paszy desykowanej środkiem Reglone
200 SL może wynosić do 25%.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać pod obniżonym ciśnieniem wody, w przedziale 2,1 do 2,7 bara, aby uzyskać
maksymalną liczbę grubych kropli. Do zabiegu preferowane są końcówki rozpylaczy
płaskostrumieniowe, np.: XR lub DG 8005, 11005, 8006, 11006.
Belki opryskiwacza podnieść na wysokość ok. 50 cm nad roślinami:
– w przypadku końcówek o kącie 80 – wyżej, tj. 60-80 cm,
– w przypadku końcówek o kącie 110 – niżej, tj. 40-50 cm.
7
Stosowanie końcówek typu DG ogranicza znoszenie cieczy użytkowej i umożliwia wykonanie
zabiegu, gdy prędkość wiatru wynosi powyżej 2 m/sek.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga: Opryskując opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym stosować ciecz użytkową
o stężeniu nie wyższym, niż 1% (1 l środka Reglone 200 SL w 100 l wody).
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej zakresu od 0°C
do 30°C.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
 Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
 Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.
 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
 Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
8
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM DO TRAKTOWANIA
ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
UWAGA!
Objawy zatrucia dikwatem pojawiają się po 2-3 dniach, podczas gdy największe szanse skutecznej
pomocy istnieją w pierwszych godzinach po zatruciu.
W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze
sobą etykietę-instrukcję stosowania środka.
VIII POMOC MEDYCZNA:
Wykonywać płukanie żołądka uważając, by nie doszło do wdychania treści żołądka do dróg
oddechowych. Podać 1 litr zawiesiny 15% ziemi Fullera albo 7% bentonitu ze środkiem
przeczyszczającym, na przykład 20% roztworu mannitolu lub 200 ml MgSO4 .
Powtarzać co 4-6 godzin, dopóki stolce zawierać będą adsorbent.
Można dodatkowo podawać tlen, jeśli zachodzi taka konieczność. W hemoperfuzji lub
hemodializie nie używać środków przeciwzakrzepowych, np.: heparyny. Zwracać uwagę na
utrzymanie prawidłowej równowagi wodno–elektrolitowej.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!