MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Refine 75 WG

Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • tifensulfuron metylowy
Grupa chemiczna:
  • zwiazek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie. Opakowanie Refine 75 WG zawiera dwie rozpuszczalne w wodzie torebki z przezroczystej folii. Każda torebka zawiera 30 g tifensulfuronu metylowego w formie 75% granulatu. Opakowanie jest przyklejone do plastikowego pojemnika zawierającego 1200 ml preparatu Trend 90 EC. Refine 75 WG przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Refine 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 7-20 dni od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Wykazuje selektywność czynną - rośliny kukurydzy posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych.
Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołki, komosa biała, przetaczniki, przytulia czepna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, kurzyślad polny, powój polny, ostrożeń polny, psianka czarna, chwasty jednoliścienne.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tifensulfuron metylowy (herbicyd z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika)-
75%.ester metylowy kwasu 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-
arbamoilosulfoamoilo) tiofeno-2-karboksylowego
Grupa chemiczna:
Formulacja:
granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Toksyczność:
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-49/2005 z dnia 02.12.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-343/2007 z dnia 18.07.2007 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
kukurydza.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (np. chwastnica jednostronna, włośnice). Środek stosować po wschodach chwastów (do fazy 5 liści), w fazie 2-6 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście) łącznie ze środkiem Titus 25 WG oraz z preparatem Trend 90 EC w dawce:
Refine 75 WG 10 g/ha + Titus 25 WG 50 g/ha + Trend 90 EC 0,1% (100 ml /100 l wody).
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Stosując środek ochrony roślin Refine 75 WG w mieszaninie ze środkiem Titus 25 WG i preparatem Trend 90 EC należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach-instrukcjach stosowania tego środka i preparatu.

UWAGI:
1. W warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności powietrza Refine 75 WG może powodować przemijające zahamowanie wzrostu oraz przebarwienia niektórych odmian kukurydzy (bez wpływu na plon).
2. Opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać wszystkie rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do
konsumpcji): NIE DOTYCZY

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w materiałach hodowlanych (linie męskie, żeńskie itp.),
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Rozpuszczalną w wodzie torebkę zawierającą 30 g środka Refine 75 WG wrzucić bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą dodając jednocześnie preparat Trend 90 EC oraz środek Titus 25 WG i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając. Opróżnione opakowania po środku ochrony roślin Titus 25 WG i preparacie Trend 90 EC przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. W przypadku przerw w pracy ciecz użytkową w opryskiwaczu dokładnie wymieszać przed przystąpieniem do ponownego opryskiwania. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Chronić przed dziećmi.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
 przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!