MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Reactor 480 EC

Producent:
Grupa preparatów:
Chwastobójcze (herbicydy)
Substancja czynna:
  • Chlomazon
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy izoksazolidionów
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Reactor 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: komosa biała, przetacznik polny, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
Chwasty odporne np.: dymnica pospolita, fiołek polny.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
chlomazon /2-(chlorobenzylo)-4,4-dimetyloizoksazolidyn-3-on/(związek z grupy
izoksazolidionów) - 480 g w 1 litrze środka.
Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa
naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne. Niskowrząca benzyna-niespecyfikowana.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Toksyczność:
Działa drażniąco na drogi oddechowe i na skórę.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-46/2008 z dnia 28.05.2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
RZEPAK OZIMY.
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Zalecana dawka: 0,2-0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, używając rozpylaczy antyznoszeniowych 80-250 l/ha.

UWAGI:
1. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
2. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
3. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

IV PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia.
- na gleby zbyt wilgotne i przesuszone
- aparaturą agrolotniczą
- opryskiwaczami wysokociśnieniowymi
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury
- gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy
- w odległości mniejszej niż 20 m od zabudowań gospodarskich, roślin warzywnych, sadowniczych oraz plantacji szkółek i roślin pod osłonami.
- w odległości mniejszej niż 20 m od sąsiadujących zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
V. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji.
Rzepak ozimy
NIE DOTYCZY

VI. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY.

VII. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać wiosną: bobik, bób, cukinię, dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak jary, zboża jare, (z wyjątkiem jęczmienia jarego), ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny w których zaleca się stosować
sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami.

VIII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. 
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Opryskiwanie wykonywać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio- lub grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień. Belka polowa opryskiwacza winna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

X. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC .
X. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Etykieta Reactor 480 EC załącznik do zezwolenia MR i RW
4
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku
zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

XI. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XII. Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!