MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Raxil Gel 206 GF

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
 • tebukonazol
 • tiuram
Grupa chemiczna:
 • związek z grupy ditiokarbaminianów
 • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
RAXIL GEL 206 GF jest środkiem grzybobójczym w postaci żelu o działaniu kontaktowym i układowym przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w prostych zaprawiarkach lub urządzeniach przystosowanych do zapraw żelowych.
Działanie na roślinę:
 • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
 • kontaktowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
nie dotyczy
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tiuram / disulfid tetrametylotiuramu (związek z grupy ditiokarbaminianów) - 200 g w 1 litrze środka
tebukonazol / (RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H,2,4-triazol-1-ilometylo) pentan-3-ol (związek z grupy triazoli) - 6 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
zaprawa żelowa
Toksyczność:
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w
następstwie długotrwałego narażenia.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Zawiera tiuram. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-37/2010 z dnia 22.04.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 318 /2010d z dnia 02. 12.2010r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
 • Kukurydza 
 • Owies 
 • Pszenica orkisz 
 • Pszenica twarda 
 • Pszenica zwyczajna 
 • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZBOŻA OZIME I JARE

PSZENICA OZIMA
śnieć cuchnąca, głownia pyląca, zgorzel siewek

PSZENICA JARA
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

PSZENŻYTO OZIME, PSZENŻYTO JARE
zgorzel siewek

JĘCZMIEŃ OZIMY, JĘCZMIEŃ JARY
głownia pyląca, zgorzel siewek.

ŻYTO
zgorzel siewek

OWIES
głownia pyląca, zgorzel siewek
Zalecana dawka: 500 ml środka /100 kg ziarna.

UWAGI!
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający
zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Odmierzoną ilość środka wrzucić do obracającego się zbiornika zaprawiarki bębnowej napełnionej doczyszczonym ziarnem w zalecanej proporcji ilościowej. Mieszać przez okres około 5 min. Zaprawianie ziarna w zaprawiarkach przystosowanych do zaprawiania środkami żelowymi przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki, ściśle przestrzegając
zalecanego dawkowania środka. Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż +30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Ś R O D E K D Z I A Ł A T O K S Y C Z N I E N A O S O B Y P O Z O S T A J Ą C E P O D W P Ł Y W E M A L K O H O L U.
P O D C Z A S Z A P R A W I A N I A Z I A R N A, N A D O B Ę P R Z E D I N A  O B Ę P O Z A P R A W I A N I U N I E W O L N O S P O Ż Y W A Ć A L K O H  O L U P O D J A K Ą K O L W I E K P O S T A C I Ą.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!