MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Raxil 060 FS

Grupa preparatów:
Grzybobójcze (fungicydy)
Substancja czynna:
  • tebukonazol
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy triazoli
Zakres temperatur:
min: , max: brak ograniczen prod.
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
RAXIL 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Działanie na roślinę:
  • układowy / systemiczny
Działanie na agrofaga:
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME,
PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY, ŻYTO, OWIES - NIE
DOTYCZY
Prewencja dla pszczół:
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
tebukonazol 1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol
(związek z grupy triazoli) - 60 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
Płynny koncentrat
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW nr R-72 z dnia 30.10.2008 r.
Opakowanie:
Zwalczane agrofagi: Preparat działa w uprawach:
  • Jęczmień 
  • Owies 
  • Pszenica orkisz 
  • Pszenica twarda 
  • Pszenica zwyczajna 
  • Pszenżyto 
  • Żyto 
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ZBOŻA OZIME I JARE
- pszenica ozima
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, zgorzel siewek

- pszenica jara
śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek

- pszenżyto ozime, pszenżyto jare
zgorzel siewek

- jęczmień jary, jęczmień ozimy
zgorzel siewek

- żyto
głownia źdźbłowa, zgorzel siewek

- owies
zgorzel siewek

Zalecana dawka: 50 ml środka z dodatkiem 500 ml wody na 100 kg ziarna.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO OZIME,
PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ OZIMY I JARY, ŻYTO, OWIES - NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowana środka. Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Zaprawianie wykonywać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Zaprawianie ziarna należy przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż +30ºC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
 Unikać zanieczyszczenia skóry.
 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
 Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
 Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
 Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

AgroMessenger

Stacje meteorologiczne DAVIS

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!