MENU


NAJCZĘŚCIEJ WYŚWIETLANE


POBIERZ BEZPŁATNIE


UWAGA!!!
Nowa wersja programu FreshManager już do ściągnięcia. Program został wzbogacony o wiele nowych modułów dzięki czemu można prowadzić pełną dokumentację Global GAP lub Integrowanej Produkcji w formie elektronicznej. Wejdź na www.freshmanager.pl i ściągnij najnowszą wersję programu FreshManager.

Preparat
Rapid 060 CS

Producent:
Grupa preparatów:
Owadobójcze
Substancja czynna:
  • gamma-cyhalotryna
Grupa chemiczna:
  • związek z grupy pyretroidów
Zakres temperatur:
min: , max: 20°C
Informacje
podstawowe
Uprawy
i agrofagi

Dawka
Pozostałe
informacje

Komentarze
Podobne
preparaty
Ekonomika,
gdzie kupić?
Artykuły
powiązane

Krótki opis:
Rapid 060 CS jest środkiem owadobójczym w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Działanie na roślinę:
  • powierzchniowy
Działanie na agrofaga:
  • kontaktowy
  • żołądkowy
Działanie grzybobójcze:
Czas działania interwencyjnego:
Karencja:
ZIEMNIAK– 14 DNI
ZBOŻA, RZEPAK– 28 DNI
Prewencja dla pszczół:
12 godz.
Fazy fenologiczne:
Substancja czynna:
gamma-cyhalotryna /(Z)-(1R, 3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy
pyretroidów) / - 60 g w 1 litrze środka.
Grupa chemiczna:
Formulacja:
kapsuły do rozcieńczania z wodą
Toksyczność:
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Bardzo toksyczny dla pszczół.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Nr zezwolenia:
Zezwolenie MRiRW Nr R-4/2006 z dnia 19. 01.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-6/2007 z dnia 04.01.2007 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-128/2008 z dnia 01.09. 2008 r.
Opakowanie:
Dawka (dla roślin sadowniczych):
Dawka (dla roślin warzywniczych):
Dawka (dla roślin rolniczych):
ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 80 ml/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika.

pszenica ozima, jęczmień jary
a) mszyce
Zalecana dawka: 80 ml/ha.
Stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości ziarna.
\
b) skrzypionki
Zalecana dawka: 80 ml/ha.
Stosować od początku wylęgania się larw.

rzepak ozimy
a) chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 80 ml/ha.
Opryskiwać w/g sygnalizacji tj. po pierwszych nalotach szkodnika, ale przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
b) słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Zalecana dawka: 60- 80 ml/ha.
Dawkę 60 ml/ha stosować do zwalczania słodyszka rzepakowego.
Dawkę 80 ml/ha stosować przy równoczesnym zwalczaniu słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji zgodnie z sygnalizacją.
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne podczas kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
- w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach,
- których kwitnienie może się rozpocząć przed upływem okresu prewencji.
4. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
Dawka (dla roślin ozdobnych):
Informacje dodatkowe:
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
ZIEMNIAK– 14 DNI
ZBOŻA, RZEPAK– 28 DNI

IV OKRES PREWENCJI
okres zapobiegający zatruciu
DLA PSZCZÓŁ - 12 GODZIN
DLA LUDZI - NIE DOTYCZY
DLA ZWIERZĄT - NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie wyższej niż 30ºC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać kontaktu ze skórą.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

REKLAMA

Stacje meteorologiczne DAVIS

AgroMessenger

e-sadownictwo
© Copyright 2005-2009 FreshMazovia.com, wszystkie prawa zastrzeżone.
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w wynikach wyszukiwania pochodzą od producentów środków ochrony roślin. Redakcja serwisu ochronaroslin.agro.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści związane z preparatami. Decyzja o zastosowaniu konkretnego preparatu należy wyłącznie do rolnika!